понеділок, 26 листопада 2018 р.

Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова

Назва фахового видання: “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики” збірника наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”.
Галузь: педагогіка.
Випуск: № 31 (41) 16 серії.
Термін подачі: до 15 грудня 2018 року.

Збірник наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”, переатестований у 2015 р. і затверджений ВАК України як фахове видання з педагогічних наук (Бюлетень ВАК України, 1999, № 5; 2004, № 8; 2010, № 5; Додаток 8 до наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015).

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретико-методологічні засади педагогічної творчості, майстерності, професіоналізму освітянських кадрів;
 2. Творчий учитель-професіонал в історії педагогічної думки;
 3. Шляхи і засоби професійно-особистісного зростання фахівців освітньо-виховної сфери у процесі професійної підготовки та перепідготовки;
 4. Професійно-творча самореалізація педагога у сучасній навчально-виховній практиці.
Вартість. 55 грн. за сторінку + 30 грн. пересилка поштою.
X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців  з фізичного виховання та спорту»

Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
Час проведення: 21-22 березня 2019 р.
Реєстрація: до 18 січня 2019 року.

Матеріали будуть опубліковані до початку конференції у збірнику «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», затвердженому як фахове видання з педагогіки і як фахове видання з фізичного виховання та входить до бази даних у науковий журнал Index Copernicus.

Напрями роботи конференції:
 1. Фізичне виховання різних груп населення. 
 2. Оцінка і корекція функціонального стану і рухових функцій організму людини.
 3. Форми і методи підвищення резервних можливостей організму людини з різним рівнем фізичної підготовленості.
 4. Сучасні технології рекреації та масового спорту.
 5. Сучасні аспекти реабілітації в спорті.
 6. Здоров’язбережувальні технології у навчальному середовищі та у фізичному вихованні.
 7. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах.
 8. Біосоціальні технології у контексті здоров’я людини. 
 9. Шляхи підвищення ефективності фізичного виховання учнівської молоді.
Вартість. 55 грн. за сторінку.

четвер, 4 жовтня 2018 р.

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Назва фахового видання: "Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти".
Галузь: Педагогічні науки.
Інформація на сайтіhttp://journals.uran.ua/apppfo

Рецензоване інтернет-видання, включене до міжнародних наукометричних баз публікує результати наукових пошуків у сфері педагогіки, психології та фахової освіти у різних наукових галузях, висвітлює питання використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної діяльності.
Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивного навчання, інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство.
Вид журналу: онлайн
Мови: українська, російська, англійська
Періодичність публікації: два рази на рік

Фізика. Освітні технології

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців “Фізика. Освітні технології”

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 23 листопада 2018 р.
Реєстрація: до 20 жовтня 2018 року.

Статті будуть включені у збірник тільки після рецензування. Оргкомітет залишає за собою право відхилити статті, які не відповідають тематиці та вимогам.
По завершенню конференції кожний учасник отримає збірник наукових праць. Вам буде відправлена та кількість примірників, яку Ви замовили (додатковий екземпляр оплачується окремо).

Напрями роботи конференції:
Секція 1. Фізика: досягнення і перспективи.
Секція 2. Історія фізики і техніки.
Секція 3. Дидактика: питання методики навчання фізики та астрономії в середній та вищій школі.
Секція 4. Експеримент та засоби ІКТ у навчанні фізики та астрономії.
Вартість. 150 грн. оргвнесок.

неділя, 30 вересня 2018 р.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогіки початкової школи»

Місце проведення: Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Коломийський навчально-науковий інститут.
Час проведення: 30 листопада 2018 р.
Реєстрація: до 10 листопада 2018 року.

Форма участі в конференції – заочна. Надсилання матеріалів конференції поштою (програма, збірник наукових праць конференції та сертифікат учасника) відбудеться протягом місяця після проведення конференції.

Напрями роботи конференції:
 1. Історичні, філософські та методологічні питання сучасної педагогіки.
 2. Соціально-психологічні аспекти становлення та розвитку особистості молодшого школяра.
 3. Актуальні проблеми інклюзії в умовах реформування початкової школи.
Вартість. 200 грн. за 4-6 сторінок друкованого тексту (в оплату включено збірник).

середа, 2 травня 2018 р.

Інклюзивна освіта: досвід і перспективи

V Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід і перспективи»

Місце проведення: Вінницький соціально-економічний інститут.
Час проведення: 16-17 травня 2018 р.
Реєстрація: до 10 травня 2018 року.

Результати конференції можуть бути опубліковано у збірнику матеріалів конференції та/або у фаховому виданні – Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», який включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.), зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15618-4090Р від 28.08.2009 р.). Окремі ґрунтовні дослідження, що відповідають зазначеним вимогам можуть бути надруковані у колективній монографії.

Напрями роботи конференції:
 • світовий досвід упровадження інклюзивного навчання: здобутки та основні проблеми;
 • концепція безперервної освіти в умовах інклюзії;
 • проблеми виховання та розвитку соціальної відповідальності сучасної молоді;
 • педагогічні технології інклюзивного навчання: традиції та новаторство;
 • соціальна та психологічна адаптація осіб з особливими потребами до навчання в умовах інклюзії;
 • проблеми архітектурної доступності та універсального дизайну навчальних закладів;
 • інформаційні технології формування доступності в інклюзивному освітньому просторі;
 • правові та економічні аспекти формування системи інклюзивної освіти в Україні;
 • проблеми соціальної реабілітації та професійної адаптації учасників АТО з інвалідністю в умовах інклюзивного освітнього середовища.
Вартість. 400 грн за публікацію у фаховому виданні.

Інформаційні технології в освіті та науці

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 14-15 червня 2018 р.
Реєстрація: до 15 травня 2018 року.

Матеріали, подані на конференцію, можуть бути опубліковані за вибором автора у:

 • збірці тез доповідей “Інформаційні технології в освіті та науці”;
 • у науковому електронному наукометричному журналі „Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” (індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus International);
 • у фаховому науковому виданні „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”.

Напрями роботи конференції:
 1. Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 3. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
 4. Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі.
 5. Проблеми професійної підготовки ІТ-фахівців.
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
Вартість. 35 грн. за сторінку у фаховому виданні.

"Проблеми освіти" та "Нові технології навчання"

Назва фахового видання: "Проблеми освіти" та "Нові технології навчання".
Галузь: Педагогічні науки.
Інформація на сайті: www.imzo.gov.ua

Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" запрошує наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів до публікації результатів досліджень, теоретичних і експериментальних розробок у друкованих наукових виданнях "Проблеми освіти" та "Нові технології навчання", які включені до переліку наукових фахових видань у галузі педагогіки (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. №1413).

Вартість. Публікація статей, повідомлень та рецензій, після відповідного розгляду редакційними колегіями наукових збірників, буде здійснена безкоштовно.

вівторок, 3 квітня 2018 р.

Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи»

Місце проведення: Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” (м. Полтава).
Час проведення: 31 травня - 1 червня 2018 р.
Реєстрація: до 1 травня 2018 року.

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій МОЗ та АМН України.

Напрями роботи конференції:
 1. Упровадження інноваційних технологій у процес гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів.
 2. Актуальні проблеми термінознавства та перекладознавства.
 3. Сучасні дослідження професійного, міжкультурного і літературного дискурсу.
 4. Удосконалення змісту, засобів, форм і методів навчання у вищій школі.
 5. Види, засоби, форми і методи педагогічного контролю у вищій школі.
 6. Імідж та педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.
 7. Психолого-педагогічні засади формування майбутнього фахівця з вищою освітою.
 8. Філософія і освіта на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн + 25 грн. за сторінку.

Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність»

Місце проведення: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
Час проведення: 26-29 червня 2018 р.
Реєстрація: до 10 травня 2018 року.

За підсумками конференції, учасникам конференції надається відповідний
сертифікат, а тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції (надається учасникам після конференції), який буде також розміщений на сайті університету. Збірнику буде надано ISBN.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні проблеми соціальних наук (економічні науки, психологія і соціологія, політологія).
 2. Перспективні напрями досліджень в гуманітарних науках (педагогіка, історія, філософія, культурологія, філологія).
 3. Пріоритети прикладних наукових досліджень (інформаційні технології, медицина, інженерія, архітектура та будівництво, аграрні науки).
Вартість. 50 євро або 210 польських злотих.