пʼятниця, 11 березня 2016 р.

Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи»

Місце проведення: Інтернет-конференція. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 27 квітня 2016 року.
Реєстрація: до 27 березня 2016 року.

За результатами роботи конференції Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти планується публікація збірника тез доповідей та спецвипуску наукового часопису «Вересень».

Напрями роботи конференції:
 1. Особливості сучасного медіапростору і нові виклики для освіти; 
 2. Міжнародний досвід медіаосвіти;
 3. Медіапсихологія: проблеми і результати досліджень;
 4. Організаційно-педагогічні стратегії масового впровадження медіаосвіти;
 5. Інтегрована медіаосвіта: досвід упровадження;
 6. Медіаосвіта в системі післядипломної педагогічної освіти; 
 7. Формування медіакомпетентного педагога; 
 8. Діяльність публічних бібліотек і бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів у формуванні медіакомпетентного педагога;
 9. Медіакультура сім’ї.
Вартість. програма конференції – вартість 25 грн.; сертифікат учасника конференції – вартість 25 грн.; збірник матеріалів конференції, роздрукований варіант – вартість одного примірника 150 грн.; збірник матеріалів конференції, електронний варіант на CD-диску – вартість 50 грн.
Докладно: Інформаційне повідомлення

четвер, 10 березня 2016 р.

Education and Pedagogical Sciences

Журнал „Education and Pedagogical Sciences” („Освіта та педагогічні науки”)

Видавник: ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.
Час проведення: 23-24 квітня 2015 року.
Подання: до 1 квітня 2016 року.

Журнал „Education and Pedagogical Sciences” („Освіта та педагогічні науки”) внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки). Постанова президії ВАК України від 14.10.2009 року № 1-05/4 та додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 25.01.2013 № 54. Журнал включено до міжнародної бібліографічної і реферативної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США)  (http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua/about/osvita.jpg)

Вартість. Публікація однієї сторінки – 30 грн.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Кременецькі компаративні студії

Науковий часопис «Кременецькі компаративні студії»

Випуск: VI.
Заклад: Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка
Термін виходу: листопад 2016 року.
Подання статей: до 01 червня 2016 року.

Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus International, CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers  and  Publishers), InfoBase Index.

Напрями публікацій часопису:
 1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства та мовознавства.
 2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
 3. Порівняльне  літературознавство в часі та просторі.
 4. Компаративна поетика та генологія.
 5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві та мовознавстві.
 6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

Вартість. 40 грн. за одну сторінку.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Персоналії українського гончарства як маркери національної ідентичності в координатах суспільних ідеологем

Національний науковий симпозіум «Персоналії українського гончарства як маркери національної ідентичності в координатах суспільних ідеологем»

Місце проведення: Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному.
Час проведення: 4-6 травня 2016 року.
Реєстрація: до 20 квітня 2016 року.

Напрями роботи симпозіуму:
Особистість і творча спадщина Олександри Селюченко // роль особистості в гончарстві // персоналії українського гончарства // персоналії гончарства як відображення політичної догматики // вплив на індивідуальну творчість домінуючих ідеологем // доля гончарів і розвиток гончарства в різні історичні періоди // пошук, збереження, систематизація й уведення до наукового обігу відомостей про творчі досягнення й спадщину гончарів // історіографія персоналій // мистці кераміки: самодіяльні, народні, академічні // гончар (кераміст) у науці – науковець у гончарстві: вектори й проблеми творчої реалізації // роль художніх виставок і творчих спілок у становленні мистців // бізнесові тенденції в сучасному гончарстві // гончарство й сучасний артринок // впливи і взаємовпливи в гончарстві: порівняльна характеристика творчості мистців-гончарів // проблеми збереження й перспективи розвитку гончарства // історія вивчення й сучасний стан наукових знань про мистців кераміки // шкільництво в галузі гончарства // приватні й державні колекції кераміки: історія формування, склад, проблеми атрибуції // інструментарій гончарів у музейних збірках: склад, атрибуція, збереження // колекціонери кераміки // актуальні проблеми збереження документальної спадщини гончарів // психологія кітчевої творчості в сучасному гончарстві // історія створення та розгортання діяльності Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України

Вартість. Участь у Симпозіумі передбачає сплату організаційного внеску в розмірі 150 грн. Члени ГО «Конгрес українських керамологів» сплачують оргвнесок у розмірі 50%.
Докладно: Інформаційне повідомлення

понеділок, 21 вересня 2015 р.

Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи

Всеукраїнська науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференція «Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи»

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Час проведення: 8-9 жовтня 2015 року.
Реєстрація: до 30 вересня 2015 року.

Приймаються наукові статті для друку у фаховому збірнику, затвердженому ВАК України «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи». Приймаються тези доповідей для друку у збірнику тез «Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи».

Напрями роботи конференції:
 1. Історичні аспекти становлення та розвитку педагогічної освіти і науки.
 2. Світові тенденції організації професійної підготовки педагогічних кадрів у вищій школі.
 3. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі навчальної діяльності.
 4. Інноваційні напрямки розвитку педагогічної науки в освітньому середовищі.
 5. Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування сучасних методів навчання.
 6. Організація навчального процесу у сільській школі.
 7. Виховні аспекти сучасної педагогічної науки..

Вартість. 30 грн. за сторінку. Організаційний внесок  25 гривень.
Докладно: Інформаційне повідомлення

вівторок, 21 липня 2015 р.

Гендерна політика міст: історія та сучасність

ІV міжнародна науково-практична конференція  «Гендерна політика міст: історія та сучасність»

Місце проведення: Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.
Час проведення: жовтень 2015 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Гендер: історико-культурні, культурфілософські контексти життєдіяльності міста. Образ міста очима чоловіків і жінок: історія і сучасність. Конструювання гендерної ідентичності в контексті історичних трансформацій міст.
 2. Гендерний портрет міста. «Політичний андроцентризм». Місто і гендерна демократія.
 3. Гендерні індикатори сталого розвитку міст. Інтеграція «гендерних індикаторів якості міського простору» у муніципальну політику.
 4. Гендерний бюджет: принципи реалізації на рівні місцевого самоврядування.
 5. Гендерний підхід у формуванні соціальної політики великого міста. Забезпечення дружнього міського простору (до дітей, жінок). Пошук шляхів перетворення «міського ландшафту» у напрямку гармонійного поєднання прав і можливостей жінок і чоловіків у доступі до «життєвих просторів міста».
 6. Гендерні асиметрії у повсякденному бутті мешканців. Протидія торгівлі людьми. Підготовка волонтерів до реалізації гендерно-чутливих проектів.
 7. Гендер і освіта. Формування гендерночутливого ВНЗ.

Проблеми міжкультурного спілкування в епоху глобалізації

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми міжкультурного спілкування в епоху глобалізації»

Місце проведення: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.
Час проведення: 5-15 жовтня 2015 року.
Реєстрація: до 25 вересня 2015 року.

За матеріалами конференції планується публікація статей у Віснику ЧНПУ (Серія: педагогічні науки), включеному до переліку фахових видань (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17500-6250 ПР від 16.11.2010 р.).

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми міжкультурного спілкування.
 2. Лінгвістичні аспекти міжкультурного спілкування: структурні, семантичні та лінгвокогнітивні особливості одиниць національних мов.
 3. Проблеми навчання рідної та іноземних мов на перетині мов і культур.
 4. Лінгводидактичні аспекти підготовки викладачів іноземних мов і перекладачів в умовах глобалізації освітнього простору.
 5. Особливості навчання іноземних мов для міжкультурного спілкування у немовних вишах.
 6. Роль та місце інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов для міжкультурного спілкування.

Вартість. Програма і сертифікат учасника (2 у.о.) та вартість пересилки матеріалів по Україні (2 у.о.) чи закордон (10 у.о.).
Докладно: Інформаційне повідомлення

середа, 22 квітня 2015 р.

Актуальні проблеми функціонування сучасного навчального закладу

Міжвузівська науково-практична конференція "Актуальні проблеми функціонування сучасного навчального закладу"

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 14 травня 2015 року.
Реєстрація: до 12 травня 2015 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів.

Напрями роботи конференції:
 1. Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
 2. Сучасні підходи до організації навчального процесу.
 3. Актуальні проблеми виховної роботи у навчальному закладі.
 4. Модернізація змісту освіти в контексті сучасних вимірів.
 5. Психолого-педагогічні та управлінські концепти розвитку сучасної освіти.
 6. Методологічні принципи розвитку освіти в умовах трансформації сучасного суспільства.

     Вартість. 60 грн.
     Докладно: Інформаційне повідомлення

     четвер, 16 квітня 2015 р.

     Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі

     ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі”

     Місце проведення: м. Мукачево.
     Час проведення: 28 квітня 2015 року.
     Реєстрація: до 26 квітня 2015 року.

     За результатами роботи конференції планується публікація наукових доповідей учасників у збірнику матеріалів конференції. Для зареєстрованих учасників конференції – участь та друк безкоштовні.

     Напрями роботи конференції:
     1. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу.
     2. Інновації у вищій освіті. Сучасні технології навчання. Викладач ВНЗ у ХХІ столітті.
     3. Сучасні педагогічні технології
     4. Проблеми інформаційного, методичного, матеріально-технічного та ін. забезпечення педагогічного процесу у вищій школі.
     5. Засоби і технології сучасного навчального середовища
     6. Проблеми та перспективи середньої і середньої спеціальної освіти
     7. Дошкільна освіта в умовах реформування: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку
     8. Нацональні освітні традиції в сучасній освіті
     9. Історико-педагогічні дослідження: сучасний стан та тенденції
     10. Професійна успішність випускника університету в сучасному суспільстві: досвід та перспективи
     11. Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі
     12. Студентська практика – ключ до майбутньої професії: самовдосконалення та професійний рост студентів
     13. Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи
     14. Теорія і методика навчання і виховання.

     Вартість. Учасники конференції які планують приймати очну участь і будуть зареєстровані на конференції - організаційний внесок не сплачують. Заочні учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 130 грн.
     Докладно: Інформаційне повідомлення

     середа, 15 квітня 2015 р.

     Гармонійний інноваційний розвиток Бойківщини: виклики, можливості та перспективи

     Міжнародна науково-практична конференція "Гармонійний інноваційний розвиток Бойківщини: виклики, можливості та перспективи"

     Місце проведення: м. Турка, Львівської обл.
     Час проведення: 7-8 серпня 2015 року.
     Реєстрація: до 1 червня 2015 року.

     Видання збірника матеріалів конференції планується до початку роботи конференції.

     Напрями роботи конференції:
     1. Сучасні підходи до розвитку гірських територій.
     2. Розвиток кооперативів, фермерських господарств та інших форм агропромислового виробництва. 
     3. Краєзнавство, туризм, спорт та здоровий спосіб життя. 
     4. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії. 
     5. Екологія: збереження та відновлення флори і фауни.
     6. Розвиток громад та місцевого самоврядування. 
     7. Духовність, культура, освіта та ґенеза геральдичних родів Бойківщини.
     8. Традиції та розвиток бойківської кухні, народних ремесел, ужиткового та декоративного мистецтва.

     Вартість. 250 грн.
     Докладно: Інформаційне повідомлення