четвер, 26 березня 2020 р.

Актуальні питання мистецької педагогіки: сучасний стан, перспективи розвитку

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання мистецької педагогіки: сучасний стан, перспективи розвитку"

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 21 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 15 квітня 2020 року.

Організаційний комітет планує видати матеріали конференції: статті у періодичному науковому виданні „Актуальні питання мистецької педагогіки” який відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1021 від 7 жовтня 2015 р. включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі „Педагогічні науки”. Збірнику присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-5402 (Друкована версія).

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні питання теорії та історії мистецької педагогіки 
 2. Професійна підготовка мистецьких кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти.
 3. Інноваційні підходи до реалізації освітніх програм професійної підготовки фахівців мистецького профілю.
 4. Актуальні тенденції розвитку науки у царині музикознавства, музичної педагогіки і виконавства.
 5. Теорія і практика мистецької освіти школярів.
Вартість. 150 грн оргвнесок (але 30 грн. за умови заочної участі); 35 грн за сторінку у фаховому виданні.

четвер, 20 лютого 2020 р.

Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості

ІІІ Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості»

Місце проведення: Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій. Кафедра іноземної філології.
Час проведення: 14-15 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 30 березня 2020 року.

Публікація матеріалів, результатів та підсумків круглого столу: Електронна версія збірника матеріалів конференції будуть надіслані учасникам та розміщені на сайті http://conference.nau.edu.ua до 1 травня 2020 року.. 

Напрями роботи конференції:
 1. Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір.
 2. Місце іноземних мов у соціокультурному просторі особистості.
 3. Інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних мов. Стратегії використання мережі Інтернет та віртуального освітнього середовища в іншомовній освіті.
 4. Загальні питання романського та германського мовознавства.
 5. Міжкультурна комунікація як сучасний тренд формування міжкультурної толерантності в освітньому просторі закладів вищої освіти України та світу.
 6. Іншомовна компетентність сучасних випускників гуманітарних спеціальностей: європейські стратегії та реалії.
 7. Ціннісні орієнтації та особливості формування їх в умовах іншомовного та мультикультурного освітнього простору.
Вартість. 60 грн.

понеділок, 17 лютого 2020 р.

Національна ідентичність в мові і культурі

XIII Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі»

Місце проведення: Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій.
Час проведення: 2-3 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 7 березня 2020 року.

Тексти доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції, який разом із програмою учасники конференції отримають під час реєстрації.

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічна інтерпретація художнього тексту.
 2. Взаємодія національних мов сучасної Європи.
 3. Тематика тілесного в подоланні культурних бар'єрів / Лінгвістична інтерпретація в тематиці тілесного.
 4. Проблема національної ідентичності в контексті полілогу культур.
Вартість. 250 грн. Участь та збірник для докторів наук безкоштовна.

вівторок, 11 лютого 2020 р.

Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи»

Місце проведення: Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Час проведення: 14-15 травня 2020 р.
Реєстрація: до 15 квітня 2020 року.

Збірник тез буде розміщений на офіційному сайті Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ».
Всі учасники конференції отримають відповідні матеріали (сертифікати учасників та керівників, збірник тез) протягом двох тижнів після її проведення у форматі PDF на електронну адресу, зазначену в реєстраційній заяві. 

Напрями роботи конференції:
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (автоматизація техпроцесів)
 • Право
 • Управління та адміністрування (менеджмент)
 • Транспортні технології (автомобільний транспорт)
 • Туризм (сфера обслуговування)
 • Прикладна механіка (зварювання)
 • Галузеве машинобудування (обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)
 • Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка
 • Будівництво та цивільна інженерія(будівельний дизайн)
 • Природничі науки (фізика і астрономія, хімія, математика, біологія)
 • Інформатика та інформаційні технології
 • Соціально-економічні дисципліни (економіка, історія, соціологія, філософія, географія)
 • Філологічні науки (укр. мова та література, зарубіжна література, іноземна мова)
 • Сучасні форми та методи при викладанні дисциплін (для викладачів/вчителів)
ВартістьУчасть в конференції (очна та заочна) – безкоштовно. Проживання, харчування, проїзд оплачуються окремо.

неділя, 2 лютого 2020 р.

Теоретичні і методичні засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін

ХХIІ міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін»

Місце проведенняБарський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Михайла Грушевського.
Час проведення: 23-24 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 15 лютого 2020 року.

Публікація у фаховому збірнику наукових праць (збірнику матеріалів конференції). 

Напрями роботи конференції:
 1. Методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін.
 2. Освіта дорослих: європейський вимір. Міжнародна співпраця у сфері професійної освіти.
 3. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах акмеологічного підходу.
 4. Творчий розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.
 5. Духовно-моральне виховання особистості майбутнього фахівця.
 6. Роль ІКТ у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців.
 7. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті положень «Нової української школи».
Вартість. Оргвнесок - 150 грн та окремо 50 грн. за сторінку.

«Інформаційні технології – 2020» (ІТ-2020)

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2020» (ІТ-2020)

Місце проведенняКиївський університет імені Бориса Грінченка.
Час проведення: 21 травня 2020 р.
Реєстрація: до 3 травня 2020 року.

Роботу конференції буде організовано в дистанційному режимі: розміщення матеріалів у відкритому доступі з можливістю обговорення у коментарях.
За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник матеріалів (ISSN 2664-2638), який буде розміщено за адресою: http://zcit.kubg.edu.ua/index.php/journal.
Реєстрація за посиланням

Напрями роботи конференції:
 1. Використання інформаційних технологій в освіті та науці.
 2. Апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій.
 3. Математичне моделювання та обчислювальні методи.
 4. Технології, методи та засоби захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.
 5. Інформаційна безпека держави та особистості.
Вартість. Участь у конференції безкоштовна.

Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики

Всеукраїнські педагогічні читання «Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики»

Місце проведення: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Час проведення: 27-28 лютого 2020 р.
Реєстрація: до 20 січня 2018 року.

За результатами Всеукраїнських педагогічних читань планується підготовка та видання наукового збірника статей; матеріали читань можуть бути вміщені у фахових педагогічних виданнях ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; тези – в електронному збірнику (авторів-магістрів – у «Інформаційному бюлетені» кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика). 

Напрями роботи конференції:
 1. Концептуальні засади, практика функціонування та головні чинники удосконалення системи педагогічної освіти в сучасній Україні.
 2. Становлення і розвиток педагогічної освіти на українських землях у ХІХ-на початку ХХ ст.
 3. Теоретичні основи та практика підготовки педагогічних працівників в умовах УНР та ЗУНР.
 4. Провідні тенденції у розвитку системи педагогічної освіти в Україні у 1920-х – 1930-х рр. (східно- та західноукраїнський контекст).
 5. Особливості розвитку і змістові детермінанти педагогічної освіти в Україні у другій половині ХХ ст.
 6. Вища педагогічна освіта на Прикарпатті в умовах відродження національної системи освіти, її визначні організатори та репрезентанти. Внесок Б.Ступарика у підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Вартість. Оргвнесок - 200 грн, 40 грн. за сторінку у фаховому виданні, 25 грн. за сторінку у збірнику тез.

середа, 28 серпня 2019 р.

Світоглядні горизонти місії вчителя нової української школи

Міжнародна науково-практична конференція «Світоглядні горизонти місії вчителя нової української школи» до 195-річчя з дня народження К. Д. Ушинського

Місце проведення: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».
Час проведення: 19-20 вересня 2019 р.
Реєстрація: до 10 вересня 2019 року.

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 16.05.2016 р. № 515).
Журнал індексується в таких базах даних: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Research Bible (Academic Resource Index),CiteFactor Academic Scientific Journals, ULRICHS WEB Global Serials Directory. 

Напрями роботи конференції:
 1. Професійне становлення майбутнього вчителя в університетському просторі: наукознавчий вимір.
 2. Мистецькі координати професійного становлення майбутніх учителів: методичний вимір професії вчителя сучасної школи.
 3. Тенденції, реалії, перспективи НУШ: передшкільна та початкова ланки освіти.
 4. К. Д. Ушинський – Вчений і Педагог: народознавчі розвідки та репрезентації в сучасній освіті.
Вартість. 300 грн. та 50 грн. за 1 сторінку.

Актуальні проблеми розвитку cпорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку cпорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції»

Місце проведення: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Час проведення: 24-25 жовтня 2019 р.
Реєстрація: до 20 вересня 2019 року.

Стаття буде опублікована у збірнику матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Психологічні, медико-біологічні та педагогічні аспекти розвитку cпорту для всіх;
 2. Управління розвитком масової фізичної культури населення України;
 3. Залучення до масової фізичної культури різних верств населення (доросле населення, студенти, школярі, дошкільники);
 4. Інваспорт як напрямок розвитку масового спорту для всіх;
 5. Досвід розвитку спорту для всіх в європейських країнах;
 6. Підготовка фахівців для галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».
Вартість. 20 грн. за сторінку.

субота, 20 квітня 2019 р.

Інформаційні технології в освіті та науці

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 13-14 червня 2019 р.
Реєстрація: до 15 травня 2019 року.

Матеріали, подані на конференцію, можуть бути опубліковані за вибором автора у:

 • збірці тез доповідей “Інформаційні технології в освіті та науці”;
 • у науковому електронному журналі “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” з безкоштовним присвоєнням дійсного ідентифікатора DOI кожній статті;
 • у фаховому науковому виданні „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”.
Напрями роботи конференції:
 1. Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 3. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
 4. Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі.
 5. Проблеми професійної підготовки ІТ-фахівців. 
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
Вартість. Оргвнесок - 60 грн. та 25 грн. за сторінку.