середа, 2 травня 2018 р.

Інклюзивна освіта: досвід і перспективи

V Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід і перспективи»

Місце проведення: Вінницький соціально-економічний інститут.
Час проведення: 16-17 травня 2018 р.
Реєстрація: до 10 травня 2018 року.

Результати конференції можуть бути опубліковано у збірнику матеріалів конференції та/або у фаховому виданні – Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», який включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.), зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15618-4090Р від 28.08.2009 р.). Окремі ґрунтовні дослідження, що відповідають зазначеним вимогам можуть бути надруковані у колективній монографії.

Напрями роботи конференції:
 • світовий досвід упровадження інклюзивного навчання: здобутки та основні проблеми;
 • концепція безперервної освіти в умовах інклюзії;
 • проблеми виховання та розвитку соціальної відповідальності сучасної молоді;
 • педагогічні технології інклюзивного навчання: традиції та новаторство;
 • соціальна та психологічна адаптація осіб з особливими потребами до навчання в умовах інклюзії;
 • проблеми архітектурної доступності та універсального дизайну навчальних закладів;
 • інформаційні технології формування доступності в інклюзивному освітньому просторі;
 • правові та економічні аспекти формування системи інклюзивної освіти в Україні;
 • проблеми соціальної реабілітації та професійної адаптації учасників АТО з інвалідністю в умовах інклюзивного освітнього середовища.
Вартість. 400 грн за публікацію у фаховому виданні.

Інформаційні технології в освіті та науці

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 14-15 червня 2018 р.
Реєстрація: до 15 травня 2018 року.

Матеріали, подані на конференцію, можуть бути опубліковані за вибором автора у:

 • збірці тез доповідей “Інформаційні технології в освіті та науці”;
 • у науковому електронному наукометричному журналі „Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” (індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus International);
 • у фаховому науковому виданні „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”.

Напрями роботи конференції:
 1. Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 3. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
 4. Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі.
 5. Проблеми професійної підготовки ІТ-фахівців.
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
Вартість. 35 грн. за сторінку у фаховому виданні.

"Проблеми освіти" та "Нові технології навчання"

Назва фахового видання: "Проблеми освіти" та "Нові технології навчання".
Галузь: Педагогічні науки.
Інформація на сайті: www.imzo.gov.ua

Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" запрошує наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів до публікації результатів досліджень, теоретичних і експериментальних розробок у друкованих наукових виданнях "Проблеми освіти" та "Нові технології навчання", які включені до переліку наукових фахових видань у галузі педагогіки (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. №1413).

Вартість. Публікація статей, повідомлень та рецензій, після відповідного розгляду редакційними колегіями наукових збірників, буде здійснена безкоштовно.

вівторок, 3 квітня 2018 р.

Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи»

Місце проведення: Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” (м. Полтава).
Час проведення: 31 травня - 1 червня 2018 р.
Реєстрація: до 1 травня 2018 року.

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій МОЗ та АМН України.

Напрями роботи конференції:
 1. Упровадження інноваційних технологій у процес гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів.
 2. Актуальні проблеми термінознавства та перекладознавства.
 3. Сучасні дослідження професійного, міжкультурного і літературного дискурсу.
 4. Удосконалення змісту, засобів, форм і методів навчання у вищій школі.
 5. Види, засоби, форми і методи педагогічного контролю у вищій школі.
 6. Імідж та педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.
 7. Психолого-педагогічні засади формування майбутнього фахівця з вищою освітою.
 8. Філософія і освіта на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн + 25 грн. за сторінку.

Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність»

Місце проведення: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
Час проведення: 26-29 червня 2018 р.
Реєстрація: до 10 травня 2018 року.

За підсумками конференції, учасникам конференції надається відповідний
сертифікат, а тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції (надається учасникам після конференції), який буде також розміщений на сайті університету. Збірнику буде надано ISBN.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні проблеми соціальних наук (економічні науки, психологія і соціологія, політологія).
 2. Перспективні напрями досліджень в гуманітарних науках (педагогіка, історія, філософія, культурологія, філологія).
 3. Пріоритети прикладних наукових досліджень (інформаційні технології, медицина, інженерія, архітектура та будівництво, аграрні науки).
Вартість. 50 євро або 210 польських злотих.

Нова українська школа – діалог з В.О.Сухомлинським

Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа – діалог з В.О.Сухомлинським»

Місце проведення: Херсонський державний університет та Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Час проведення: 25-26 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 1 квітня 2018 року.

Публікація наукових та науково-методичних статей передбачається у збірниках наукових праць «Педагогічний альманах» та «Педагогічні науки», які внесено до переліку фахових видань України з педагогіки та у збірнику матеріалів конференції (додаток В).

Напрями роботи конференції:
 1. Педагогіка Василя Сухомлинського й ідеї Нової української школи: точки дотику.
 2. Освіта і виховання культури потреб особистості: традиції й інновації.
 3. Новий зміст початкової освіти: оцінюємо, розмірковуємо, упроваджуємо.
 4. Новий учитель – для нової школи: зберігаємо позитивне, набуваємо нового.
 5. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського у міжнародному вимірі.
Вартість. Оргвнесок - 250 грн.

середа, 28 березня 2018 р.

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Назва фахового видання: Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії.
Галузь: філософські науки, політичні науки.
Випуск: № 17 (2018).
Термін подачі: до 20 квітня 2018 року.

У збірнику можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (філософські науки, політичні науки) на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 153 від 14.02.2014 року.
«Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії» внесено до переліку українських наукових видань, які визнані базовими за секцією «Соціально-історичні науки», згідно з рішенням засідання Наукової ради Міністерства освіти і науки України від 26.04.2017 року.


ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЗБІРНИКА
Філософські науки

 • онтологія, гносеологія, феноменологія; 
 • діалектика і методологія пізнання; 
 • соціальна філософія та філософія історії; 
 • філософська антропологія, філософія культури; 
 • історія філософії; 
 • логіка; 
 • етика; 
 • естетика; 
 • філософія науки; 
 • філософія освіти; 
 • релігієзнавство; 
 • українознавство; 
 • богослов’я.
Політичні науки
 • теорія та історія політичної науки; 
 • політичні інститути та процеси; 
 • політична культура та ідеологія; 
 • політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; 
 • етнополітологія та етнодержавознавство.
Вартість. 550 грн. за публікацію (до 12 сторінок) + 40 грн. за кожну додаткову сторінку.

Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін

Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін»

Місце проведення: кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання СумДПУ імені А. С. Макаренка.
Час проведення: 26 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 20 квітня 2018 року.

Після завершення конференції кожен її учасник отримає електронну версію збірника наукових статей і електронний сертифікат на зазначену в заявці адресу електронної пошти.

Напрями роботи конференції:
 1. Мовний естетичний ідеал крізь призму сучасних концепцій.
 2. Література як чинник формування мовного естетичного ідеалу.
 3. Авторський ідіостиль навчальної книги як зразок елітної мовленнєвої культури.
 4. Формування культуромовної особистості іноземних студентів у процесі засвоєння гуманітарних дисциплін.
 5. Актуальні проблеми романо-германського мовознавства і методики викладання іноземних мов.
 6. Інформаційно-комунікативні технології як засіб формування мовного естетичного ідеалу.
Вартість: Оргвнесок - 100 грн.

Наукові журнали: створення, просування, оцінка

Науковий семінар «Наукові журнали: створення, просування, оцінка»

Місце проведення: Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро).
Час проведення: 18 травня 2018 р.

Актуальність тематики семінару пов’язана з тим, що сьогодні в усіх навчальних закладах і наукових установах створено власні академічні видання. Але не більше десяти відсотків з них індексуються у таких визнаних наукометричних базах як Scopus або WebofScienceCoreCollection (WoS). Певним кроком на шляху вирішення проблеми є новий Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, прийнятий МОН України. При цьому постійно виникають питання: яким має бути сучасний науковий журнал; які вимоги висуваються до видання, щоб бути включеним до наукометричних баз; необхідність фахового рецензування; залучення провідних науковців, практиків; питання авторського права тощо. Тому метою проведення семінару надання практичної допомоги засновникам, видавцям і редакторам щодо розвитку вітчизняних наукових журналів.  

Напрями роботи семінару:
 • практика роботи академічних журналів в Україні; 
 • перспективи вітчизняних видань, орієнтири і рекомендації щодо їхнього розвитку; 
 • причини невідповідності вітчизняних журналів вимогам провідних наукометричних баз; 
 • методологія розрахунку Індексу відповідності журналу міжнародним практикам та результати його апробації; 
 • рекомендації авторам статей щодо вибору журналу для їх опублікування.
Вартість. безкоштовно.

понеділок, 26 березня 2018 р.

Інформаційні технології в освіті та науці

Х Ввсеукраїнська науково-практична конференція  «Іінформаційні технології в освіті та науці»

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 14-15 червня 2018 р.
Реєстрація: до 25 травня 2018 року.

Матеріали, подані на конференцію, можуть бути опубліковані за вибором автора у:
 • збірці тез доповідей “Інформаційні технології в освіті та науці”;
 • у науковому електронному наукометричному журналі „Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” (індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus International);
 • у фаховому науковому виданні „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”.

Напрями роботи конференції:
 1. Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 3. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
 4. Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі.
 5. Проблеми професійної підготовки ІТ-фахівців. 
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
Вартість. 60 грн. (оргвнесок); 25 грн. за сторінку.