пʼятниця, 11 березня 2016 р.

Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи»

Місце проведення: Інтернет-конференція. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 27 квітня 2016 року.
Реєстрація: до 27 березня 2016 року.

За результатами роботи конференції Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти планується публікація збірника тез доповідей та спецвипуску наукового часопису «Вересень».

Напрями роботи конференції:
 1. Особливості сучасного медіапростору і нові виклики для освіти; 
 2. Міжнародний досвід медіаосвіти;
 3. Медіапсихологія: проблеми і результати досліджень;
 4. Організаційно-педагогічні стратегії масового впровадження медіаосвіти;
 5. Інтегрована медіаосвіта: досвід упровадження;
 6. Медіаосвіта в системі післядипломної педагогічної освіти; 
 7. Формування медіакомпетентного педагога; 
 8. Діяльність публічних бібліотек і бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів у формуванні медіакомпетентного педагога;
 9. Медіакультура сім’ї.
Вартість. програма конференції – вартість 25 грн.; сертифікат учасника конференції – вартість 25 грн.; збірник матеріалів конференції, роздрукований варіант – вартість одного примірника 150 грн.; збірник матеріалів конференції, електронний варіант на CD-диску – вартість 50 грн.
Докладно: Інформаційне повідомлення

четвер, 10 березня 2016 р.

Education and Pedagogical Sciences

Журнал „Education and Pedagogical Sciences” („Освіта та педагогічні науки”)

Видавник: ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.
Час проведення: 23-24 квітня 2015 року.
Подання: до 1 квітня 2016 року.

Журнал „Education and Pedagogical Sciences” („Освіта та педагогічні науки”) внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки). Постанова президії ВАК України від 14.10.2009 року № 1-05/4 та додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 25.01.2013 № 54. Журнал включено до міжнародної бібліографічної і реферативної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США)  (http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua/about/osvita.jpg)

Вартість. Публікація однієї сторінки – 30 грн.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Кременецькі компаративні студії

Науковий часопис «Кременецькі компаративні студії»

Випуск: VI.
Заклад: Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка
Термін виходу: листопад 2016 року.
Подання статей: до 01 червня 2016 року.

Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus International, CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers  and  Publishers), InfoBase Index.

Напрями публікацій часопису:
 1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства та мовознавства.
 2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
 3. Порівняльне  літературознавство в часі та просторі.
 4. Компаративна поетика та генологія.
 5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві та мовознавстві.
 6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

Вартість. 40 грн. за одну сторінку.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Персоналії українського гончарства як маркери національної ідентичності в координатах суспільних ідеологем

Національний науковий симпозіум «Персоналії українського гончарства як маркери національної ідентичності в координатах суспільних ідеологем»

Місце проведення: Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному.
Час проведення: 4-6 травня 2016 року.
Реєстрація: до 20 квітня 2016 року.

Напрями роботи симпозіуму:
Особистість і творча спадщина Олександри Селюченко // роль особистості в гончарстві // персоналії українського гончарства // персоналії гончарства як відображення політичної догматики // вплив на індивідуальну творчість домінуючих ідеологем // доля гончарів і розвиток гончарства в різні історичні періоди // пошук, збереження, систематизація й уведення до наукового обігу відомостей про творчі досягнення й спадщину гончарів // історіографія персоналій // мистці кераміки: самодіяльні, народні, академічні // гончар (кераміст) у науці – науковець у гончарстві: вектори й проблеми творчої реалізації // роль художніх виставок і творчих спілок у становленні мистців // бізнесові тенденції в сучасному гончарстві // гончарство й сучасний артринок // впливи і взаємовпливи в гончарстві: порівняльна характеристика творчості мистців-гончарів // проблеми збереження й перспективи розвитку гончарства // історія вивчення й сучасний стан наукових знань про мистців кераміки // шкільництво в галузі гончарства // приватні й державні колекції кераміки: історія формування, склад, проблеми атрибуції // інструментарій гончарів у музейних збірках: склад, атрибуція, збереження // колекціонери кераміки // актуальні проблеми збереження документальної спадщини гончарів // психологія кітчевої творчості в сучасному гончарстві // історія створення та розгортання діяльності Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України

Вартість. Участь у Симпозіумі передбачає сплату організаційного внеску в розмірі 150 грн. Члени ГО «Конгрес українських керамологів» сплачують оргвнесок у розмірі 50%.
Докладно: Інформаційне повідомлення

понеділок, 21 вересня 2015 р.

Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи

Всеукраїнська науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференція «Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи»

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Час проведення: 8-9 жовтня 2015 року.
Реєстрація: до 30 вересня 2015 року.

Приймаються наукові статті для друку у фаховому збірнику, затвердженому ВАК України «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи». Приймаються тези доповідей для друку у збірнику тез «Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи».

Напрями роботи конференції:
 1. Історичні аспекти становлення та розвитку педагогічної освіти і науки.
 2. Світові тенденції організації професійної підготовки педагогічних кадрів у вищій школі.
 3. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі навчальної діяльності.
 4. Інноваційні напрямки розвитку педагогічної науки в освітньому середовищі.
 5. Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування сучасних методів навчання.
 6. Організація навчального процесу у сільській школі.
 7. Виховні аспекти сучасної педагогічної науки..

Вартість. 30 грн. за сторінку. Організаційний внесок  25 гривень.
Докладно: Інформаційне повідомлення

вівторок, 21 липня 2015 р.

Гендерна політика міст: історія та сучасність

ІV міжнародна науково-практична конференція  «Гендерна політика міст: історія та сучасність»

Місце проведення: Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.
Час проведення: жовтень 2015 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Гендер: історико-культурні, культурфілософські контексти життєдіяльності міста. Образ міста очима чоловіків і жінок: історія і сучасність. Конструювання гендерної ідентичності в контексті історичних трансформацій міст.
 2. Гендерний портрет міста. «Політичний андроцентризм». Місто і гендерна демократія.
 3. Гендерні індикатори сталого розвитку міст. Інтеграція «гендерних індикаторів якості міського простору» у муніципальну політику.
 4. Гендерний бюджет: принципи реалізації на рівні місцевого самоврядування.
 5. Гендерний підхід у формуванні соціальної політики великого міста. Забезпечення дружнього міського простору (до дітей, жінок). Пошук шляхів перетворення «міського ландшафту» у напрямку гармонійного поєднання прав і можливостей жінок і чоловіків у доступі до «життєвих просторів міста».
 6. Гендерні асиметрії у повсякденному бутті мешканців. Протидія торгівлі людьми. Підготовка волонтерів до реалізації гендерно-чутливих проектів.
 7. Гендер і освіта. Формування гендерночутливого ВНЗ.

Проблеми міжкультурного спілкування в епоху глобалізації

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми міжкультурного спілкування в епоху глобалізації»

Місце проведення: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.
Час проведення: 5-15 жовтня 2015 року.
Реєстрація: до 25 вересня 2015 року.

За матеріалами конференції планується публікація статей у Віснику ЧНПУ (Серія: педагогічні науки), включеному до переліку фахових видань (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17500-6250 ПР від 16.11.2010 р.).

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми міжкультурного спілкування.
 2. Лінгвістичні аспекти міжкультурного спілкування: структурні, семантичні та лінгвокогнітивні особливості одиниць національних мов.
 3. Проблеми навчання рідної та іноземних мов на перетині мов і культур.
 4. Лінгводидактичні аспекти підготовки викладачів іноземних мов і перекладачів в умовах глобалізації освітнього простору.
 5. Особливості навчання іноземних мов для міжкультурного спілкування у немовних вишах.
 6. Роль та місце інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов для міжкультурного спілкування.

Вартість. Програма і сертифікат учасника (2 у.о.) та вартість пересилки матеріалів по Україні (2 у.о.) чи закордон (10 у.о.).
Докладно: Інформаційне повідомлення