вівторок, 31 березня 2015 р.

Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи

Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».
Час проведення: 20-27 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 13 квітня 2015 року.

Матеріали Міжнародної конференції будуть розміщені 20 квітня 2015 року на загальному сайті http://www.zoippo.zp.ua за тематичними напрямами з подальшим обговоренням.
Тези наукових доповідей будуть опубліковані в офіційному електронному виданні КЗ«ЗОІППО»ЗОР (ISSN 2223-4551) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html до 15 червня 2015 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Філософія, мова, культура у контексті неперервної освіти.
 2. Актуальні проблеми формування та розвитку професійної компетентності фахівця в системі неперервної освіти.
 3. Освіта дорослих суб’єктів освітнього простору: проблеми і перспективи.
 4. Дидактика ХХІ ст.: наступність та інноваційність.
 5. Громадянська освіта та патріотичне виховання: історія, стан, перспективи розвитку
  Інформатика та інформаційні технології у неперервній освіті.
 6. Соціально-психологічні аспекти освітнього менеджменту: досвід, актуальні проблеми, перспективи, пошуки.

Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю»

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 23 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 10 квітня 2015 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів.

Напрями роботи конференції:
 1. Розвиток науки на Поділлі: історія та сучасність.
 2. Науковці Поділля в контексті суспільно-політичних трансформацій ХХ–ХХІ ст.
 3. Становлення та розвиток наукових шкіл на Поділлі.
 4. Відомі науковці краю.
 5. Внесок учених-подолян у вітчизняну та світову науку.
 6. Роль науковців краю у відродженні культурно-історичних пам’яток Поділля.

Вартість. За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Вартість публікації становить 20 гривень за 1 сторінку друкованого тексту, набраного відповідно до нижчеподаних вимог. Організаційний внесок за участь у конференції становить 50 гривень. Оргвнесок сплачується при реєстрації (у разі заочної участі оргвнесок становить 25 грн., який сплачується разом із платою за публікацію). Доктори наук плату за публікацію та організаційний внесок не сплачують.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Десяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського

ДЕСЯТІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ М.М.ДАРМАНСЬКОГО: Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 14 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 10 квітня 2015 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів.

Напрями роботи конференції:
 1. Громадська та науково-педагогічна діяльність М.М.Дарманського.
 2. Концептуальні засади реалізації Базового компонента дошкільної освіти в Україні.
 3. Модернізація змісту початкової освіти в контексті сучасних вимірів.
 4. Система загальної середньої і позашкільної освіти: сучасний стан, проблеми та перспективи.
 5. Підготовка педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах України: європейський вимір.
 6. Основні напрями виховної роботи зі студентською молоддю на сучасному етапі.
 7. Психолого-педагогічні та управлінські концепти розвитку сучасної освіти.
Вартість. Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 гривень (виготовлення програми конференції, збірника матеріалів). Доктори наук, професори організаційний внесок не сплачують.
Докладно: Інформаційне повідомлення

неділя, 22 березня 2015 р.

Журнал «Науковий огляд»

Прийом статей до публікації у науковому журналі «Науковий огляд»

Засновники журналу: Інститут наукового прогнозування (м. Київ), Кримський інститут економіки та господарського права (м. Севастополь), кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця), кафедра економічної теорії Львівської комерційної академії (м. Львів), кафедра філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (м. Чернівці), Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет (м. Хмельницький), Інститут реклами (м. Київ), Асоціація "Аналітікум" (м. Вінниця), Центр міжнародного наукового співробітництва, видавництво "ТК Меганом " (м. Київ).
Подання матеріалів: до 30 березня 2015 року.

Журнал включено до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX», ліцензійний договір № 630-10/2013.
Міжнародна індексація журналу: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar (Search). Журнал зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань Ulrichs Periodikals Directory.

Напрями публікацій:
 1. Економіка
 2. Суспільні науки
 3. Соціологія
 4. Сільське та лісове господарство
 5. Медицина та охорона здоров'я
 6. Фізична культура та спорт
 7. Будівництво. Архітектура
 8. Психологія
 9. Педагогіка
 10. Географія
 11. Загальні та комплексні проблеми технічних наук

Вартість. Вартість публікації у журналі для учасників з України складає: 25 гривень за кожну сторінку тексту. За додатковий примірник збірника автори компенсують витрати на його виготовлення та пересилку у розмірі 47 грн. Вартість одного примірника випуску визначена із урахуванням вартості його пересилання. Публікація однієї сторінки програми і тез – 25 грн. 
Докладно: Інформаційне повідомлення

пʼятниця, 20 березня 2015 р.

Підготовка фахівців у вищій школі: крок в Європу

Молодіжна міжнародна науково-практична конференція (дистанційна) «Підготовка фахівців у вищій школі: крок в Європу»

Місце проведення: кафедра соціально-правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного  університету імені М.П. Драгоманова.
Час проведення: 20 травня 2015 року.
Реєстрація: до 15 квітня 2015 року.

За результатами конференції будуть видрукувані програма та матеріали.

Напрями роботи конференції:
 1. Проблеми теорії та методики підготовки майбутніх фахівців в умовах вищих навчальних закладів.
 2. Права та обов’язки майбутніх фахівців – практика застосування.
 3. Соціально-правовий захист населення як педагогічна проблема..

Збірник наукових праць «Кременецькі компаративні студії»

Збірник наукових праць «Кременецькі компаративні студії»

Видавник: Філологічний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Україна).
Публікація: листопад 2015 року.
Подача статей: до 1 червня 2015 року.

Науковий часопис «Кременецькі компаративні студії» зареєстровано у Centre International de l'ISSN (Франція) (Міжнародний стандартний серійний номер  ISSN 2311-262X).
Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах CiteFactor і Research Bible

Коло проблем:
 1. Теоретико-методологічні проблеми сучасно-го порівняльного літературознавства.
 2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
 3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
 4. Компаративна поетика та генологія.
 5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві.
 6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці..

Вартість. 25 грн. за 1 стор.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»

Видавник: Херсонський державний університет.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 (додаток № 5).

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального права та інших галузей права.

Вартість. Вартість публікації становить 290 гривень (до 12 сторінок включно). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 20 гривень за кожну сторінку.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Андрагогічні засади післядипломної освіти

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Андрагогічні засади післядипломної освіти»

Місце проведення: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
Час проведення: 20-28 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 15 квітня 2015 року.

Тексти доповідей учасників будуть розміщенні на веб-сайті конференції в електронному варіанті  та у збірнику матеріалів конференції в паперовому вигляді.

Напрями роботи конференції:
 1. Розробка теоретико-методологічного підґрунтя післядипломної освіти як напряму неперервної освіти людини впродовж життя.
 2. Історія та сучасний стан андрагогіки як наукової дисципліни.
 3. Впровадження досягнень андрагогіки в навчальний процес закладів післядипломної освіти.
 4. Впровадження досягнень андрагогіки в систему підвищення кваліфікації районних і міських методичних кабінетів (центрів) у міжкурсовий період.

Вартість. Участь у конференції безкоштовна. Усі учасники конференції отримають сертифікати.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти

V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти»

Місце проведення: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Час проведення: 16-17 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 5 квітня 2015 року.

Тези учасників конференції  буде розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.phdpu.edu.ua та видрукувано у збірнику матеріалів наукової конференції «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти».

Напрями роботи конференції:
 1. Реалізація підходу щодо підвищення якості освіти в сучасних умовах функціонування ВНЗ;
 2. Засоби діагностики освітніх результатів у ВНЗ;
 3. Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання);
 4. Зарубіжний досвід упровадження професійної підготовки фахівця;
 5. Сучасні технології навчання і виховання у вищій школі;
 6. Технологічна готовність майбутніх фахівців-педагогів до професійної діяльності.

Вартість. Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції - одна сторінка – 25 грн.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Пріоритетні напрями розвитку передшкільної освіти на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в системі євроінтеграційних процесів

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Пріоритетні напрями розвитку передшкільної освіти на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в системі євроінтеграційних процесів»

Місце проведення: Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Час проведення: 25 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 25 березня 2015 року.

Планується публікація тез окремим збірником. Матеріали конференції за бажанням автора можуть бути опубліковані у фаховому виданні «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки», який внесено до Переліку фахових видань України. Наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528. (ТРАВЕНЬ 2015 р.)

Напрями роботи конференції:
 1. Компетентнісний підхід у сучасній передшкільній освіті: досвід, перспективи.
 2. Формування творчої особистості майбутнього вихователя у контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.
 3. Педагогічна компетентність сучасного вихователя як чинник розвитку дитини.
 4. Гуманістичний аспект педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського і пріоритети вітчизняної дошкільної освіти.
 5. Використання інноваційних технологій у передшкільній та початковій ланці освіти.
 6. Розвиток пошукової діяльності дошкільників і молодших школярів.
 7. Роль інституту післядимпломної педагогічної освіти у підготовці вихователів до роботи з національно-патріотичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах.
 8. Сучасні виклики та стратегія дій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері військово-патріотичного виховання.

Вартість. Вартість публікації однієї сторінки тез – 20 гривень. Оргвнесок – 20 гривень. Організаційний внесок включає пересилку матеріалів.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні»

Місце проведення: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
Час проведення: 22-23 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 10 квітня 2015 року.

За результатами конференції планується публікація друкованого збірника тез.

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретичні та організаційно-правові аспекти модернізації публічного управління.
 2. Проблеми розвитку та перспективи реформування системи місцевого самоврядування.
 3. Забезпечення підвищення кваліфікації кадрів та формування лідерства на державній службі.

Вартість. Організаційний внесок за участь у конференції становить 95 грн.
Докладно: Інформаційне повідомлення

четвер, 19 березня 2015 р.

Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні

XV Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні”

Місце проведення: м.Київ.
Час проведення: 27-29 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 10 квітня 2015 року.

За результатами конференції планується публікація збірника наукових праць.

Напрями роботи конференції: 
 • стратегічні засади підготовки фахівців з інтелектуальної власності;
 • системно-структурний аналіз взаємозв’язку та поєднання спеціальностей „Інтелектуальна власність”, „Консолідована інформація” та „Управління інноваційною діяльністю”;
 • досвід  вищих навчальних закладів з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері  інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності;
 • проблеми щодо удосконалення навчального процесу і науково-методичного забезпечення підготовки фахівців зі спеціальностей „Інтелектуальна власність”, „Консолідована інформація” та „Управління інноваційною діяльністю”.

Вартість. Вартість участі в науково-практичній конференції становить 240 грн., в т.ч. ПДВ – 40 грн.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції

XVІІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція  "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції"

Місце проведення: Європейський   університет, м.Київ.
Час проведення: 24 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 30 березня 2015 року.

За результатами конференції планується публікація збірника наукових праць.

Напрями роботи конференції:
 1. Молодь і освіта.
 2. Молодь і наука.
 3. Молодь,  культура  і національна самосвідомість.

Вартість. Організаційний внесок, передбачений на організацію конференції і друк матеріалів конференції – 108 грн. в т.ч. ПДВ  18.00 грн.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Хореографічна культура – мистецькі виміри


Четверта науково-практична студентська конференція «Хореографічна культура – мистецькі виміри»

Місце проведення: кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.
Час проведення: 22 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 1 квітня 2015 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць: «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

Вартість. Вартість наукового збірника 100 грн.
Докладно: Інформаційне повідомлення

середа, 18 березня 2015 р.

Актуальні питання методики навчання та виховання як важливого чинника підвищення якості професійної підготовки фахівців у вищій школі

Регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання методики навчання та виховання як важливого чинника підвищення якості професійної підготовки фахівців у вищій школі»

Місце проведення: Харківська гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 14 травня 2015 року.
Реєстрація: до 25 березня 2015 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Науково-методичні основи та практика сучасного навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах.
 2. Інноваційні педагогічні технології у навчально-виховному процесі ВНЗ як засіб його модернізації.
 3. Науково-методичні основи управління інноваційними процесами у навчанні та вихованні.
 4. Соціальне виховання та навчання дітей і молоді в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти: актуальні проблеми, досвід, шляхи вирішення.
 5. Навчально-методологічне забезпечення професійної підготовки студентів у ВНЗ.
Вартість. Учасники конференції сплачують оргвнесок у розмірі 80 грн. – для науково-педагогічних і педагогічних працівників; 40 грн. – для студентів, аспірантів і здобувачів. Вартість публікації тез - 30 грн. сторінка

Наукова школа академіка І.А. Зязюна у його соратниках та учнях

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у його соратниках та учнях»

Місце проведення: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».Час проведення: 14-15 травня 2015 року.
Реєстрація: до 6 квітня 2015 року.

За результатами конференції планується публікація збірника наукових праць «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти», зареєстрований у міжнародній БАЗІ ДАНИХ ULRISCH’S PERIODICALS DIRECTORY (NEW JERSEY, USA)

Напрями роботи конференції:
 1. Концепція педагогіки добра І.А. Зязюна як основа сучасної української педагогіки.
 2. Формування відповідальних і високодуховних лідерів-управлінців як один з пріоритетних напрямів формування національної гуманітарно-технічної еліти.
 3. Сучасна філософія освіти про роль вищої школи у світовому соціокультурному просторі.
 4. Нові педагогічні технології як відповідь вищої школи на виклики інноваційного етапу світового розвитку.
 5. Педагогічна культура викладача – умова формування загальної та професійної культури майбутнього фахівця.
 6. Соціально-гуманітарні дисципліни у системі підготовки майбутніх інженерів.
 7. Методологія педагогічної діяльності з формування професійної компетентності фахівців.
 8. Традиції й сучасні тенденції міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти.
Вартість. Організаційний внесок у розмірі 200 гривень (включає видання програми конференції, сертифіката учасника конференції, збірника наукових праць, витрати на послуги зв`язку). 
Докладно: Інформаційне повідомлення

Міжнародна освіта: стан та перспективи розвитку

Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародна освіта: стан та перспективи розвитку"

Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ, вул. Пирогова, 9, ауд.231.
Час проведення: 2 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 25 березня 2015 року.

За результатами конференції планується публікація наукових статей у фахових виданнях:
1. Журнал наукових праць "Нова парадигма" (фахове видання з філософських наук, політології та соціології).
2. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи; Серія 18. Економіка і право.

Напрями роботи конференції:
  1. Філософсько-методологічні аспекти розвитку міжнародної освіти.
  2. Управлінські та інформаційно-комунікаційні технології міжнародної освіти.
  3. Економічні та правові аспекти функціонування міжнародної освіти.
  4. Педагогічні та етно-психологічні особливості міжнародного освітнього простору.
  5. Культурологічний компонент міжнародного освітнього простору.
  Вартість. Організаційний внесок - 50 грн. Розміщення статті в збірнику наукових праць "Нова парадигма" та Наукових часописах НПУ імені М.П. Драгоманова. Оплата вартості публікації – 400 грн. за статтю обсягом не більше 0,5 друк. аркуша, тобто 10-12 стор.; при перерахуванні коштів необхідно вказувати призначення платежу: "За публікацію статті"). Розміщення тез доповіді у Матеріалах конференції. Оплата вартості публікації з розрахунку 1 сторінка – 15 грн., обсяг – до 3-х стор.; при перерахуванні коштів необхідно вказувати призначення платежу: "За тези конференції").
  Докладно: Інформаційне повідомлення

  пʼятниця, 13 березня 2015 р.

  Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України

  Третя всеукраїнська науково-практична конференція „Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України”
  Місце проведення: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
  Час проведення: 23 квітня 2015 року.
  Реєстрація: до 25 березня 2015 року.
  За матеріалами роботи Конференції планується публікація збірника.

  Напрями роботи конференції:
  1. Національна ідентичність особистості: теоретико-методологічні основи її формування.
  2. Теоретико-методологічні та філософські основи патріотичного виховання в сучасному педагогічному процесі.
  3. Місце суспільних і гуманітарних наук та навчальних дисциплін у формуванні патріотизму сучасного громадянина України.
  4. Мовно-культурологічний аспект патріотичного виховання та збереження національної ідентичності особистості.
  5. Історична пам'ять українського народу як фундамент національно-патріотичного виховання.
  6. Стратегії національно-патріотичного виховання підростаючого покоління в контексті глобалізаційних тенденцій та викликів часу (світовий досвід).
  7. Побудова ефективної системи національного виховання як один із пріоритетів розвитку освіти в Україні (у світлі Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки).
  8. Проблема пошуку ефективних шляхів подальшого формування українського суспільства на засадах національної ідеї.
  9. Реалізація виховних цілей національно-патріотичного виховання, формування свідомого громадянина України на уроках та позакласних заходах.
  10. Досвід патріотичного виховання в закладах системи освіти та позашкільних інституціях (громадських організаціях, культурно-просвітницьких центрах і осередках тощо).
  Вартість публікації включає в себе поліграфічні витрати (50 грн.) та вартість пересилки (за потреби).
  Докладно: Інформаційне повідомлення.

  Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві

  V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
  «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, НАУЦІ І ВИРОБНИЦТВІ»

  Місце проведення: інтернет-конференція.
  Час проведення: 26-28 травня 2015 року.
  Реєстрація: до 5 травня 2015 року.
  За результатами роботи конференції матеріали доповідей (тези) будуть опубліковані у pdf-форматі в мережі Інтернет на сайті http://itonv.lntu.edu.ua. Передбачена можливість публікації статті в фахових виданнях з технічних та педагогічних наук.

  Напрями роботи конференції:
  1. Інформаційні та інтелектуальні системи і технології.
  2. Прикладні засоби програмування і програмне забезпечення.
  3. Комп’ютерні системи і мережі.
  4. Захист інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах.
  5. Автоматизоване керування виробничими процесами.
  6. Автоматизація управлінської діяльності на виробництві та в освіті.
  7. Інформаційно-освітнє середовище ВНЗ.
  8. Теоретичні аспекти використання інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців.
  9. Проблеми підготовки фахівців педагогічного, інженерно-педагогічного і технічного напрямів.
  10. Інноваційні процеси та інформаційні технології навчання.
  11. Інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу.
  12. Психолого-педагогічні засади впровадження інформаційних технологій у навчальний процес.
  Вартість публікації у фаховому виданні статті обсягом до 7 сторінок становитиме 200 грн..
  Докладно: Інформаційне повідомлення.

  140-а річниця від дня народження видатного вченого плодовода П.Г.Шита

  Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приурочена 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г.Шита
  Місце проведення: Уманський національний університет садівництва.
  Час проведення: 5 травня 2015 року.
  Реєстрація: до 10 квітня 2015 року.

  Напрями роботи конференції:
  1. Агрономія
  2. Лісівництво та садово-паркове господарство
  3. Харчова промисловість
  4. Технічні науки
  5. Економіка і підприємництво
  6. Менеджмент
  7. Загальноосвітні науки

  Вартість для учасників конференції з Уманського НУС – 70 грн, інших установ – 100 грн.
  Докладно: Інформаційне повідомлення.

  Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент

  Збірник наукових праць «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент»
   
  Видавник: Мистецький інститут ім. Сальвадора Далі та Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.
  Вимоги розміщено на сайті: zbirnik_mixmd.edu.ua
   
  Збірник внесено до Переліку фахових видань (наказ Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29 грудня 2014 р.), в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора філософії) і доктора наук та вчених звань доцента і професора у галузі «Педагогічні науки». Збірнику надано Міжнародний номер періодичного видання, ISSN.
   
  Вартість публікації: 35 грн. за 1 стор.

  Військово-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді: сучасні виклики та стратегія дій

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Військово-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді: сучасні виклики та стратегія дій»

  Місце проведення: Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського (перший день), Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Миколаївський Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (другий день).
  Час проведення: 23-24 квітня 2015 року.
  Реєстрація: до 25 березня 2015 року.
   
  За результатами конференції планується публікація програми конференції, наукових статей у фаховому збірнику МНУ імені В. О. Сухомлинського та тез окремим збірником МОІППО.

  Напрями роботи конференції:
  1. Нормативно-правова база військово-патріотичного виховання.
  2. Сучасні виклики та стратегія дій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері військово-патріотичного виховання.
  3. Пріоритетні завдання військово-патріотичного виховання учнів та студентської молоді.
  4. Зміст військово-патріотичного та фізичного виховання учнівської молоді, його реалізація в державних стандартах освіти, навчальних програмах та підручниках.
  5. Форми, методи і технології викладання предмету «Захист Вітчизни» та здійснення військово-патріотичного виховання особистості.
  6. Військово-патріотичне та фізичне виховання учнівської молоді в системі підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів.
  7. Військово-шефська робота та співпраця з громадськими організаціями патріотичного спрямування.
  Вартість. Публікація однієї сторінки програми і тез – 25 грн., однієї сторінки наукової статті – 35 грн.
  Докладно: Інформаційне повідомлення

  четвер, 12 березня 2015 р.

  Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики

  Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова
  Видавник: Кафедра педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
  Термін подання матеріалів: до 15 березня 2015 року 
   
  Випуск № 25 (35) 16 серії “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики” збірника наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”, затвердженого ВАК України як фахове видання з педагогічних наук (Бюлетень ВАК України, 1999, № 5; 2004, № 8; 2010, № 5).
   
  Вартість публікації: Вартість однієї сторінки коректорського варіанту тексту А 4 – 30 грн. Пересилка авторського екземпляру збірника його дописувачу поштою – 20 грн. Додатковий примірник для співавторів за бажанням сплачується у розмірі 40 грн. та пересилки – 20 грн.