понеділок, 28 листопада 2022 р.

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

Місце проведення: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
Час проведення: 20-21 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 15 грудня 2022 року.

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді:
 • тез доповіді у збірці матеріалів конференції (ISBN збірки матеріалів), яку буде розміщено на сайті Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за адресою: https://pedscience.sspu.edu.ua;
 • статті у фаховому науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (категорія Б). 
СТАТТІ, що відповідають чинним вимогам, будуть опубліковані після конференції в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», який індексується у міжнародних базах даних Crossref, Index Copernicus Master List, CEJSH, Google Scholar (додаткова інформація розміщена на сайтах www.pedscience.sspu.edu.ua та www.sspu.edu.ua). Журнал включено до переліку наукових фахових видань України категорії «Б»: наказ МОН України № 886 від 02.07.2020.

Інтерактивні дискусійні платформи:
 1. Платформа 1. Стратегічні перспективи розвитку вищої освіти: національний, європейський та глобальний контексти.
 2. Платформа 2. Професійна підготовка викладача вищої школи та менеджера освіти: традиції та інновації.
 3. Платформа 3. Підготовка фахівця для ХХІ століття: виклики та перспективи.
 4. Платформа 4. Формування трансверсальних компетентностей здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в умовах розвитку інноваційного освітнього середовища засобами дистанційного навчання.
Вартість. Участь - 100 грн.

четвер, 17 листопада 2022 р.

Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку

IІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку»

Місце проведення: Одеський національний морський університет.
Час проведення: 25-26 листопада 2022 р.
Реєстрація: до 22 листопада 2022 року.

Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським науковим видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожній тезі, включеній до збірника, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI).
Збірник тез буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва з багаторічним досвідом видання наукової книги «Liha-Pres» за посиланням.

Тематичні панелі:
 1. Мовна міжкультурна комунікація
 2. Міжкультурні історичні зв’язки
 3. Інформаційний простір і міжкультурна комунікація
 4. Міжкультурна комунікація студентів-іноземців у процесі фахової підготовки
 5. Міжкультурна комунікація у процесі євроінтеграції
Вартість. участь безкоштовна.

понеділок, 7 листопада 2022 р.

Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій

VXXVІ Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій» 

Місце проведення: Житомирський державний  університет імені Івана Франка.
Час проведення: 6-7 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 15 листопада 2022 року.

Статті будуть надруковані у «Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки» – безкоштовно (за умови подання українською та англійською мовами), у «Нових технологіях навчання» – вартість 700 грн (подання лише українською мовою) та у збірнику наукових праць – вартість 250 грн (подання українською мовою).  

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців.
 2. Реалізація компетентнісно орієнтованої парадигми підготовки майбутніх фахівців в освітньому середовищі ЗВО.
 3. Використання інноваційних платформ для комунікації учасників освітнього процесу.
 4. Інноваційні освітні практики як головний чинник гармонізації соціально-педагогічного середовища.
 5. Освіта впродовж життя – актуальна педагогічна парадигма
 6. Технології творчого розвитку сучасного фахівця на засадах акмеологічного підходу.
 7. Суспільна місія освіти в умовах дистанційного навчання.

Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (ІХ школа методичного досвіду)

Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
Час проведення: 22-23 листопада 2022 р.
Реєстрація: до 17 листопада 2022 року.

Матеріали (програма, сертифікати, збірка тез) в електронному вигляді буде розміщено протягом 30 днів після закінчення роботи конференції на сайті конференції

Напрями роботи конференції:
 1. Питання реалізації мистецької освіти у соціокультурному просторі ХХІ століття: сучасний європейський контекст
 2. Історичні аспекти становлення та розвитку мистецької підготовки майбутнього вчителя
 3. Психологічні засади мистецької підготовки майбутніх фахівців 4. Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду країн ЄС та України
 4. Мистецький аспект сучасного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
 5. Сучасна мистецька освіта і проблеми формування національної самосвідомості студентів
 6. Новітні технології та засоби навчання у мистецькій освіті: теорія та практика
Вартість. Безкоштовно.

понеділок, 17 жовтня 2022 р.

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті

XIV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 20 листопада - 1 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 26 листопада 2022 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, вчителі і викладачі закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, фахівці-практики, докторанти, аспіранти, студенти.
Передбачається публікація статей у збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки».

Напрями роботи конференції:
 1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1)
 2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2)
 3. Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3)
 4. Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика (Секція 4)
 5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 5)
 6. Актуальні проблеми освіти й технологій у середній та вищій школі (Секція 6)
 7. Особливості створення та використання систем автоматизованого проектування, робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 7)
Вартість. 60 грн. за сторінку + 50 грн (DOI)

вівторок, 4 жовтня 2022 р.

Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини

Всеукраїнська науково-практична конференція  «Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини»

Місце проведення: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 20-21 жовтня 2022 р.
Реєстрація: до 10 жовтня 2022 року.

За результатами роботи конференції учасники отримають сертифікати (6 годин). Матеріали конференції буде видано окремим збірником (у електронному та друкованому форматах).
Вимоги до  публікації фахової  статті на сайті збірника наукових праць «Засоби навчальної  та науково-дослідної роботи»  ХНПУ імені Г.С.Сковороди http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/sciencemeans

Напрями роботи конференції:
 1. Формування свідомого громадянина – патріота України на основі цінностей Української Хартії вільної людини в умовах війни.
 2. Формування ціннісних ставлень учнівської та студентської молоді в умовах суспільних та освітніх змін.
 3. Психолого-педагогічні аспекти педагогіки партнерства учасників освітнього процесу в контексті Української Хартії вільної людини.
 4. Освітні практики: впровадження Української Хартії вільної людини за результатами інноваційного освітнього експерименту регіонального рівня «Впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес».
Вартість. безкоштовно.

неділя, 25 вересня 2022 р.

Освітологічний дискурс

Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс»

Видавець: Київський університет імені Бориса Грінченка.
Галузь знань: Освіта / Педагогіка
Періодичність публікацій: 4 випуски на рік (лютий, червень, вересень, листопад) 

Проблематика: «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.

Фаховість: Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).

Вартість. 400 грн. за статтю.
ДокладноСАЙТ

середа, 27 липня 2022 р.

Педагогіка партнерства: реалії та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «Педагогіка партнерства: реалії та перспективи»

Місце проведення: Комунальний заклад «Кіровоградський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
Час проведення: 11-12 жовтня 2022 р.
Реєстрація: до 5 жовтня 2022 року.

Тези доповідей учасників увійдуть до збірника матеріалів конференції.
Учасники конференції отримають сертифікат, який буде надісланий разом зі збірником матеріалів конференції на зазначену у заявці електронну адресу. 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія становлення педагогіки партнерства
 2. Теоретичні засади педагогіки партнерства
 3. Корекційна освіта і педагогіка партнерства
 4. Інклюзивна освіта і педагогіка партнерства
 5. Психологічні аспекти педагогіки партнертства
 6. Виховна робота і педагогіка партнерства
 7. Позашкілля і педагогіка партнерства
 8. Дошкіллля і педагогіка парт нерства
 9. Управлінська діяльність і педагогіка партнерства
 10. .
Вартість. Ціну збірника буде оголошено пізніше.

понеділок, 6 червня 2022 р.

Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного стану

XІV Науково-практична онлайн-конференція «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного стану»

Місце проведення: Інститут обдарованої дитини НАПН України. ОНЛАЙН
Час проведення: 23-24 червня 2022 р.
Реєстрація: до 20 червня 2022 року.

До участі запрошуються: науковці Національної академії педагогічних наук України; викладачі ЗВО; представники департаментів та управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; адміністрація освітніх закладів, учителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги; аспіранти й магістранти; усі зацікавлені тематикою конференції.
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України lib.iitta.gov.ua та сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України iod.gov.ua

Напрями роботи конференції:
 • проєктування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників освітнього середовища
 • комплексна соціально-психолого-педагогічна діагностика обдарованості
 • моніторинг інтелектуального розвитку обдарованої особистості
 • науково-методичне забезпечення реалізації змісту спеціалізованої освіти наукового спрямування
 • підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти.
Вартість. безкоштовно.

четвер, 19 травня 2022 р.

І Всеукраїнські прокопенківські читання «Освіта збереже Україну»

І Всеукраїнські прокопенківські читання  «Освіта збереже Україну»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 10 червня 2022 року.
Реєстрація: до 1 червня 2022 року.

Матеріали педагогічних читань можуть бути представлені:
 • у виступі на пленарному засіданні (у сервісі Google Meet);
 • у публікації в електронному збірнику матеріалів (безкоштовно). 
Напрями роботи конференції:
 1. І. Ф. Прокопенко – особистість, громадянин, лідер, учитель, вчений, менеджер.
 2. Прокопенко і Сковорода – дві постаті, дві долі.
 3. Сучасні проблеми підготовки педагогічної еліти в Україні і світі.