понеділок, 21 лютого 2022 р.

Актуальні проблеми формування естетичної культури учнівської та студентської молоді в закладах освіти України

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми формування естетичної культури учнівської та студентської молоді в закладах освіти України"

Місце проведення: Криворізький державний педагогічний університет.
Час проведення: 29 березня 2022 р.
Реєстрація: до 28 березня 2022 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, діячі культури і мистецтва, майстри етнохудожньої творчості і дизайну, докторанти, аспіранти, магістранти і студенти. Форма участі – заочна.

Напрями роботи конференції:
 • Теоретико-методологічні засади формування естетичної культури учнівської та студентської молоді.
 • Соціокультурні та мистецтвознавчі аспекти формування естетичної культури учнівської та студентської молоді. 
 • Психолого-педагогічні умови формування естетичної культури учнівської та студентської молоді в закладах освіти України.
 • Інноваційний досвід та технології формування естетичної культури майбутніх фахівців в освітніх закладах педагогічного, мистецького, юридичного, економічного, аграрного та технологічного профілю
 • Збагачення естетичного досвіду учнів та студентів у процесі навчальної, наукової, позааудиторної та культуротворчої діяльності.
Вартість. Безкоштовно.

Актуальні проблеми збереження національноi ідентичності освітньої системи України в контексті євроінтеграційних процесiв

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми збереження національноi ідентичності освітньої системи України в контексті євроінтеграційних процесiв"

Місце проведення: Комунальний заклад вищоїi освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж iмeні Михайла Грушевського.
Час проведення: 21 квітня 2022 р. 10.00

До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладiв освіти (дистанційно). Публікація у збірнику наукових праць.

Напрями роботи конференції:
 1. Інноваційні технології у закладах вищої освіти: ефективність, реалії, проблеми.
 2. Науково-методичне забезпечення як основа успіху сучасного закладу освіти.
 3. Психолого-педагогічний супровід розвитку та становлення сучасного педагога.
 4. Особистісно-професійна компетентність освітян сучасності в умовах інноваційних змін в oсвітi.
 5. Морально-етичне виховання як основа сучасноi освітньої системи.
Докладно: Інформаційне повідомлення

неділю, 20 лютого 2022 р.

Актуальні проблеми філософії та соціології

Науково-практичний фаховий журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології»

Номер: № 34/2022.
Подання: до 11 березня 2022 року.
Сайтhttp://www.apfs.nuoua.od.ua/index.php/avtoram

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських, політичних та соціологічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 052 «Політологія», 054 «Соціологія») на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (Додаток 3).
Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

Фребелівська педагогіка в сучасній освіті: вимоги, тренди, перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Фребелівська педагогіка в сучасній освіті: вимоги, тренди, перспективи»

Місце проведення: Херсонський державний університет.
Час проведення: 30-31 березня 2022 р.
Реєстрація: до 1 березня 2022 року.

За бажанням учасника можлива публікація статті у таких наукових фахових виданнях Херсонського державного університету категорії «Б»: 
Напрями роботи конференції:
 1. Міжнародна партнерська взаємодія українських ЗВО. Ретроспективний аналіз соціально-педагогічних передумов феномену педагогічної взаємодії у вихованні.
 2. Використання фребелівських ідей в організації педагогічної взаємодії. 
 3. Сучасні технології організації взаємодії в родинах, які виховують дітей з особливими освітніми потребами.
 4. Використання ідей фребельпедагогіки для підвищення рівня мотивації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
 5. Використання ідей Ф.Фребеля в системі інклюзивного та спеціального навчання.
 6. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в контексті сучасного реформування освіти.
 7. Досвід використання фребельпедагогіки у сучасних ЗДО.
 8. Професійна підготовка майбутніх педагогів в моделі трисуб’єктної дидактики.
 9. Підвищення професійної компетентності майбутнього педагога засобами  ІКТ.
 10. Реалізація ідей фребельпедагогіки в сучасних державних стандартах.
Вартість. Оргвнесок - 300 грн. + 60 грн. за сторінку тез.

Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи»

Місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
Час проведення: 26-27 травня 2022 р.
Реєстрація: до 10 квітня 2022 року.
Сайтhttp://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/

Участь у конференції передбачає:
 • виступ на пленарному або секційному засіданні;
 • безкоштовну публікацію тез (від 2 до 5 сторінок) в електронному збірнику;
 • публікацію статті у фаховому друкованому виданні «ВІСНИК ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ», який включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020) – за кошти авторів.  
Напрями роботи конференції:
 1. Методологічні й теоретичні основи модернізації технологічної і професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства.
 2. Науково-методичне забезпечення технологічної і професійної освіти.
 3. Теоретичні й методичні засади підготовки викладачів професійної освіти.
 4. Реалізація технологічної освіти в контексті НУШ.
 5. Проблеми дуальної форми здобуття освіти.
 6. Професійний розвиток педагогічних працівників: сучасний стан і перспективи вдосконалення.

Мистецька спадщина Поділля в контексті українсько-польських зв’язків: історія, сучасна практика та перспективи розвитку

Міжнародна  науково-практична конференція «Мистецька спадщина Поділля в контексті українсько-польських зв’язків: історія, сучасна практика та перспективи розвитку»

Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.
Час проведення: 24-27 березня 2022 р.
Реєстрація: до 10 березня 2022 року.

Для участі у роботі конференції запрошуються викладачі закладів мистецької освіти, аспіранти, студенти. За матеріалами конференції буде опублікована збірка матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 • Секція І. Художній досвід України та Польщі в історичному, національному і регіональному вимірах. 
 • Секція ІІ. Українсько-польські взаємовпливи у музичному мистецтві: композиторська творчість і виконавство. Відродження «забутих імен» польських композиторів Поділля.
 • Секція ІІІ. Сучасна мистецька освіта на теренах України та Польщі: традиції,  інновації, шляхи інтеграції.
Вартість. 300 грн.

Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи розвитку

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи розвитку», присвяченій 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька

Місце проведення: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Час проведення: 16-17 червня 2022 р.
Реєстрація: до 1 травня 2022 року.

За матеріалами конференції буде видано колективну монографію «Сучасні мовознавчі студії: концепції, парадигми, стратегії розвитку». Її вихід заплановано до початку роботи наукового форуму. 

Напрями роботи конференції:
 1. Формально-граматичні параметри синтаксичних одиниць: проблеми типології, кваліфікації та історичного обґрунтування.
 2. Функційно-семантичний контекст синтаксичних одиниць.
 3. Комунікативний синтаксис і лінгвопрагматика.
 4. Категорійний синтаксис і новітні аспекти дослідження синтаксичних одиниць.
 5. Експресивний синтаксис і письменницький мовостиль.
 6. Діалектний синтаксис у контексті експлікації регіонального в мові.
 7. Синтаксис і дискурсивно-жанрові форми української мови.
 8. Філософські та соціокультурні аспекти синтаксичних досліджень.
 9. Синтаксична лінгвоперсонологія.
 10. Синтаксис у сучасній лінгводидактичній парадигмі.
Вартість. Оргвнесок - 200 грн., 60 грн. за сторінку монографії.

Наукове пізнання: методологія та технологія

Фаховий журнал з філософії «Наукове пізнання: методологія та технологія»

Видавник: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
Публікація: 23 травня 2022 р.
Подання: у № 1/2022 до 11 березня 2022 р.
Сайтhttp://np.pdpu.od.ua/index.php/vimogi-do-statej

Науковий журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія» є фаховим виданням (категорія «Б») на підставі Наказу МОН України № 886 від 02.07.2020 року (додаток № 4).. 

Напрями журналу:
 1. Філософія природи, світу і космосу;
 2. Філософія суспільства та суспільної історії;
 3. Філософія людини з її особливостями, здібностями і властивостями;
 4. Філософія духовної сфери або інтелектуальних процесів.
Вартість. 700 грн. до 12 сторінку + 40 грн. за кожну сторінку понад 12.

Національна ідентичність в мові і культурі

XV Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі»

Місце проведення: Національний авіаційний університет.
Час проведення: 6-7 квітня 2022 р.
Реєстрація: до 20 березня 2022 року.

Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету спільно  з Ahi Evran University (Turkey) запрошують  Вас  взяти  участь  у  роботі  XV  Міжнародної  конференції «НАЦІОНАЛЬНА  ІДЕНТИЧНІСТЬ  В  МОВІ  І  КУЛЬТУРІ», яка  відбудеться   06-07  квітня 2022 року в м. Києві за адресою: просп. Любомира Гузара, 1, корпус 8, к. 1102, кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики. 

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічна інтерпретація художнього тексту 
 2. Взаємодія національних мов сучасної Європи
 3. Тематика тілесного в подоланні культурних бар’єрів / Лінгвистична інтерпретація тематики тілесного
 4. Проблема національної ідентичності в контексті полілогу культур.
Вартість. 270 грн.

Інтенсифікація педагогічної освіти в глобальному університетському просторі: погляд у майбутнє

ІV Міжнародний конгрес «Інтенсифікація педагогічної освіти в глобальному університетському просторі: погляд у майбутнє», присвячений 205-річчю заснування Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Місце проведення: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» м. Одеса.
Час проведення: 19-22 жовтня 2022 р.
Реєстрація: до 1 жовтня 2022 року.

Учасники конгресу мають можливість за бажанням опублікувати результати своїх доповідей у вигляді статей у фахових журналах (група «Б») Університету Ушинського: «Наука і освіта», «Наукові вісники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (Педагогічні науки та Лінгвістичні науки)», «Наукове пізнання: методологія та технології», «Політикус», «Перспективи. Соціально-політичний журнал». Вимоги до публікацій розміщено на сайті: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/ або за покликанням https://pdpu.edu.ua/sferi-diyalnosti/naukova/universytetski-vydannia

Напрями роботи конференції:
 1. Платформа ректорів та ін. «Стратегічні та глобальні виклики в системі умов функціонування педагогічних ЗВО: реалії та перспективи».
 2. Платформа «Багатовекторні підходи до підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів у глобальному міжуніверситетському просторі».
 3. Конференція «Перспективні психолого-педагогічні концепції, моделі, технології в системі інтенсифікації навчально-професійної підготовки вчителів».
 4. Симпозіум «Підготовка майбутніх учителів до взаємодії з учнями в цифровому просторі».
 5. Конференція «Психолого-педагогічний супровід інтенсифікації підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти».
 6. Конференція «Досвід, проблеми та перспективи умов інтенсифікації в системі підготовки майбутніх вчителів початкової школи».
 7. Конференція «Сучасні підходи до модернізації системи підготовки майбутніх педагогів у галузі мистецької освіти».
 8. Конференція «Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти».
 9. Конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців із фізичної культури та спорту».
 10. Конференція «Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи».
 11. Симпозіум «Перспективні технології та практики фахової підготовки психологів для системи освіти».
 12. Конференція «Історичне краєзнавство: дослідження, презентація, викладання в системі університетської педагогічної освіти».
 13. Платформа «Професійно-орієнтована підготовка майбутніх учителів та перекладачів китайської мови в полікультурному просторі».
 14. Конференція «Адаптаційні можливості дітей та учнівської молоді».
 15. Конференція «Соціально-гуманітарні, політико-правові та управлінські умови підготовки кадрів для системи освіти».
 16. Тренінг «Цифрові технології в роботі з джерелами інформації в підготовці майбутніх учителів».

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку

Збірник категорії «Б» «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»

Планується випуск фахових науково-метричних збірників категорії «Б», «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» серій «Мистецтвознавство» та «Культурологія» на травень місяць.
Вимоги до оформлення: сайт

Академічні студії. Серія: Гуманітарні науки

Збірник наукових праць «Академічні студії. Серія: Гуманітарні науки»

Сайт: http://academstudies.volyn.ua/index.php/humanities/avtoram
Реєстрація: Для публікації статті у № 1 за 2022 рік до 4 березня 2022 року (включно).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3). Спеціальність: 035 – філологічні науки.
До друку приймаються статті, написані українською, російською, англійською, німецькою, польською, іспанською, французькою або болгарською мовами, які раніше не публікувалися і не були передані на розгляд для публікації в інші видання (зокрема й електронні). 

Напрями досліджень:
 • українська мова та література;
 • слов’янські мови та літератури;
 • класичні мови та літератури;
 • германські мови та літератури;
 • романські мови та літератури;
 • фольклористика;
 • прикладна лінгвістика.
Вартість. 800 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 грн.