неділя, 28 лютого 2021 р.

Динаміка, рух та розвиток сучасної науки

I Міжнародна студентська конференція «Динаміка, рух та розвиток сучасної науки»

Місце проведення: платформа UKRLOGOS.IN.UA.
Час проведення: 5 березня 2021 р.
Реєстрація: до 1 березня 2021 року.
Вартість. Оргвнесок: від 130 грн.

Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «Філософія»

Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «Філософія»

Видавник: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Подання матеріалів: до 19 березня 2021 року для включення у Вип.42 (2021 рік).

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами філософії, історії філософії, світової і вітчизняної духовної культури.
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філософських наук (спеціальність 033 «Філософія») відповідно до Наказу МОН України від 24.09.2020 № 1188 (додаток 5)
Вартість. 400 грн.

Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності

XІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності"

Місце проведення: Національний університет «Запорізька політехніка».
Час проведення: 7-8 жовтня 2021 року.
Реєстрація: до 20 липня 2021 року.

Матеріали доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Громадянське суспільство в етнополітичних процесах в Україні.
 2. Етнічна структура населення регіону: історія і культура.
 3. Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність.
 4. Інтелект та духовність: національний вимір.
 5. Етнонаціональний аспект державної мовної й освітньої політики.

Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти

ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти»

Місце проведення: Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка.
Час проведення: 16 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 1 квітня 2021 року.

Метою проведення конференції є обговорення проблемних питань функціонування та розвитку галузі фізичної культури та спорту, підвищення наукового рівня студентів, аспірантів, молодих вчених, пошук обдарованої молоді і стимулювання її творчого зростання.
За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових статей, участь у конференції буде засвідчена сертифікатом. 

Напрями роботи конференції:
 1. Формування професійних компетенцій фахівців фізичної культури і спорту.
 2. Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального середовища у закладах освіти та професійній діяльності.
 3. Методологічні засади та методичні підходи викладання дисциплін професійного блоку з фізичного виховання в закладах освіти та вищих навчальних закладах.

пʼятниця, 26 лютого 2021 р.

Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності

Міжнародна науково-практична конференція на тему "Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності"

Місце проведення: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 15-16 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 5 квітня 2021 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез, також матеріали буде опубліковано на офіційному сайті ТОКІППО. 

Напрями роботи конференції:
 1. Якість вищої освіти: система неперервної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації професійних кадрів.
 2. Професійний розвиток педагога: вітчизняний і зарубіжний досвід.
 3. Психолого-педагогічний супровід професійного зростання вчителя в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».
 4. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів.
 5. Особливості професійної діяльності педагога в умовах пандемії.
 6. Діяльність педагога в умовах інклюзивного освітнього середовища.
 7. Особистісний і професійний розвиток керівних кадрів закладів освіти в умовах децентралізації влади.
Вартість. Оргвнесок - 200 грн.

неділя, 14 лютого 2021 р.

«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

XІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція, присвячена 100-річчю із Дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 19 квітня-14 травня 2021 року.
Реєстрація: до 12 квітня 2021 року.

Статті обсягом 10-12 сторінок, оформлені належним чином (згідно вимог рекомендованих МОН України), будуть надруковані в збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б», наказ МОН України від 02.07.2020 No 886) та зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Copernicus і Google Scholar. 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1)
 2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2)
 3. Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3)
 4. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 4)
 5. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (Секція 5)
 6. Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 6)
Вартість. Оргвнесок - 100 грн. Публікація статті - 600 грн.

пʼятниця, 12 лютого 2021 р.

Студентські наукові дискусії поза форматом

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Студентські наукові дискусії поза форматом»

Місце проведення: Університет Короля Данила.
Час проведення: 9 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 9 березня 2021 року.

Конференція проводиться з метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідницької роботи студентів, набуття та обміну практичним досвідом студентами вітчизняних та іноземних ЗВО.
У рамках роботи конференції буде підготовлено збірник матеріалів конференції за напрямками: економіка, право, мистецтво, IT та PR.
Автори отримають електронний pdf-варіант за 10 днів після проведення заходу. 

Вартість. Оргвнесок 100 грн.

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

Місце проведення: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
Час проведення: 20-21 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 20 березня 2021 року.

СТАТТІ, що відповідають чинним вимогам, будуть опубліковані після конференції в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (м. Суми), який включено до Index Copernicus Master List, CEJSH, Crossref, Google Scholar (додаткова інформація розміщена на сайтах www.pedscience.sspu.edu.ua та www.sspu.edu.ua ). Журнал включено до переліку наукових фахових видань України до категорії «Б»: наказ № 886 від 02.07.2020.

Напрями роботи конференції:
 1. Стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні, ЄС та світі.
 2. Інновації у докторській підготовці молодих науковців: український, європейський та світовий досвід.
 3. Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти в Україні, ЄС та у світі.
 4. Стратегії та інноваційні технології підготовки викладачів вищої школи.
 5. Професійна підготовка менеджерів інновацій в Україні, ЄС та у світі.
 6. Психологічні основи інноваційного розвитку вищої освіти.
 7. Інновації у підготовці фахівців з дошкільної та початкової освіти у контексті реалізації концепції «Нова українська школа».
 8. Інновації у виховній діяльності закладів освіти у контексті реалізації концепції «Нова українська школа».
 9. Інноваційні технології професійної підготовки соціальних працівників у сучасному суспільстві.
 10. Інновації у професійній підготовці фахівців корекційної та інклюзивної освіти.
Вартість. Очна участь: 250 грн., заочна участь: 200 грн.

Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM - навчання

Міжнародна науково-практична online-конференція «Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM - навчання»

Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
Час проведення: 25-27 березня 2021 року.
Реєстрація: до 1 березня 2021 року.

Одночасно з конференцією можна прийняти участь у Міжнародних тренінгах з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти. Термін проведення заходів 25-27 березня 2021 року. У рамках конференції буде проведено Міжнародні одно (6 годин) - та дводенні (15 годин) тренінги з міжнародною участю для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти. Тренінги будуть проводитися в дистанційній формі. Усіх учасників тренінгів та майстер-класів буде забезпечено сертифікатами з підвищення кваліфікації відповідно до обраної тематики і тривалості.

Напрями роботи конференції:
 1. STEAM навчання – світовий освітній тренд
 2. STEAM-освітні платформи як чинник сприяння розвитку природничо-математичної і технологічної освіти
 3. Експериментальні майданчики STEAM-навчання
 4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників
 5. Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві
 6. Інноваційні методи викладання, навчання і менеджменту в освіті
 7. Інформаційні технології в сучасній освіті: еволюція можливостей
 8. Терапія творчістю: від теорії до практики в просторі STEAM-освіти.
 9. Музична терапія в освітньому просторі.
 10. Музичний коучинг: трансформація через мистецтво
Вартість. Один майстер-клас - 300 грн., Два і більше - 500 грн.

вівторок, 9 лютого 2021 р.

Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації

Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації»

Місце проведення: Львів. Громадська організація «Львівська фундація суспільних наук».
Час проведення: 26-27 лютого 2021 року.
Реєстрація: до 23 лютого 2021 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні питання філософських наук (онтологія, гносеологія, феноменологія; діалектика і методологія пізнання; соціальна філософія та філософія історії; філософська антропологія; філософія культури; історія філософії; логіка; етика; естетика; філософія науки; філософія освіти; релігієзнавство; українознавство; богослов'я);
 2. Актуальні питання соціологічних наук (теорія та історія соціології; методологія та методи соціологічних досліджень; соціальні структури та соціальні відносини; спеціальні та галузеві соціології);
 3. Актуальні питання історичних наук (історія України; всесвітня історія; археологія; етнологія; історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; історія науки й техніки; антропологія);
 4. Актуальні питання політичних наук (теорія та історія політичної науки; політичні інститути та процеси; політична культура та ідеологія; політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; етнополітологія та етнодержавознавство).
Вартість. 170 грн.

Національна ідентичність в мові і культурі

XIV Міжнародна  конференція «Національна ідентичність в мові і культурі»

Місце проведення та організатори: Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій. Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики. TESOL-Ukraine та   Ahi Evran University (Turkey)
Час проведення: 21-22 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 28 березня 2021 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічна  інтерпретація художнього тексту  
 2. Взаємодія національних мов сучасної  Європи
 3. Тематика тілесного в подоланні культурних бар’єрів / Лінгвистична інтерпретація  тематики тілесного
 4. Проблема національної ідентичності в контексті полілогу культур
Вартість. 180 грн.

Актуальні проблеми сучасної іноземної філології

Студентський науковий вісник «Актуальні проблеми сучасної іноземної філології»

Місце проведення: Рівненський державний гуманітарний університет. Факультет іноземної філології. Кафедра практики англійської мови.
Публікація та розсилка: до 1 травня 2021 року.
Подання матеріалів: до 1 квітня 2021 року.

Матеріали для опублікування подаються українською та іноземними мовами (романо-германськими та слов’янськими) і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26-30). Вісник буде опублікований на сайті Рівненського державного гуманітарного університету. 

Рубрики вісника:
 1. Фонетична, лексична та граматична системи мови і методи їх досліджень.
 2. Міжкультурна комунікація в аспекті сучасних лінгвістичних досліджень.
 3. Актуальні проблеми літературознавства.
 4. Новітні методики навчання іноземних мов.

Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм

ІІ Міжнародна викладацько-студентська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

Місце проведення: Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка.
Час проведення: 19 березня 2021 року.
Реєстрація: до 10 березня 2021 року.

За результатами роботи всі учасники отримають сертифікат учасника (6 год. – без друку тез; 12 год – з поданими матеріалами), програму та збірник матеріалів конференції в електронному варіанті, які будуть розміщені на сайті Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка за електронною адресою: kpk.edu.ua через 10 робочих днів після проведення заходу.
Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ (ДНУ у сфері управління МОН України). Посвідчення № 354 від 03.09.2020.
Тези учасників конференції будуть опубліковані в збірнику з присвоєнням УДК, DOI та ISSN:  2617-1449 , індексування в Google Scholar – кожної роботи. Учасники матимуть можливість презентувати матеріали конференції та сертифікат як підтвердження участі в Міжнародній конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Секція 1. Актуальні проблеми психології та педагогіки вищої школи.
 2. Секція 2. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості педагога.
 3. Секція 3. Модернізація освітніх методик у навчальних закладах різних рівнів на сучасному етапі.
 4. Секція 4. Інноваційні технології сучасної освіти.
 5. Секція 5. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики.
 6. Секція 6. Науки про освіту в інформаційному суспільстві.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн.

вівторок, 2 лютого 2021 р.

Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика»

Місце проведення: Таврійський Національний університет імені В. І. Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут.
Час проведення: 12-13 лютого 2021 р.
Реєстрація: до 9 лютого 2021 року.

Результатом конференції має стати обговорення актуальних проблем методології політичної науки, аналіз стану розвитку політичної науки та сучасних теоретико-методологічних напрямів дослідження політичних процесів та інститутів в Україні і світі, форми та особливості розвитку сучасних філософських напрямів дослідження природи та суспільства, актуальні проблеми соціо-гуманітарних вимірів буття людини, а також публікація результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.. 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія філософії.
 2. Соціальна філософія.
 3. Філософська антропологія.
 4. Теорія та історія політичної науки.
 5. Політичні процеси та інститути.
 6. Міжнародна політика і міжнародні відносини.
 7. Культурологія.
Вартість. Оргвнесок: 230 грн.

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. діалог у розвитку наук та освіти

Х-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. діалог у розвитку наук та освіти»

Організатори: Державна вища професійна школа в Коніні, Ужгородський Національний університет, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ.
Час проведення: 23 квітня 2021 р.
Реєстрація: до 5 березня 2021 року.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції».
Автори також мають можливість подати матеріали до колективної монографії видання якої планується за результатами конференції. 

Напрями роботи конференції:
Актуальні тенденції розвитку
 • природничих (математика та інформативні технології, фізика, хімія) наук;
 • технічних наук;
 • біологічних наук;
 • економічних наук;
 • юридичних наук;
 • історичних наук;
 • філологічних наук;
 • суспільних (соціологія, філософія, педагогіка, психологія) наук;
 • мистецтвознавства;
 • фізичної культури і спорту;
 • екології та охорони навколишнього середовища;
 • туризмознавства, краєзнавства.
Вартість. Збірник тез: 150 грн (електронний), 250 (друкований). Монографія: 300 грн (електронна), 600 грн (друкована).