понеділок, 28 листопада 2022 р.

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

Місце проведення: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
Час проведення: 20-21 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 15 грудня 2022 року.

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді:
 • тез доповіді у збірці матеріалів конференції (ISBN збірки матеріалів), яку буде розміщено на сайті Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за адресою: https://pedscience.sspu.edu.ua;
 • статті у фаховому науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (категорія Б). 
СТАТТІ, що відповідають чинним вимогам, будуть опубліковані після конференції в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», який індексується у міжнародних базах даних Crossref, Index Copernicus Master List, CEJSH, Google Scholar (додаткова інформація розміщена на сайтах www.pedscience.sspu.edu.ua та www.sspu.edu.ua). Журнал включено до переліку наукових фахових видань України категорії «Б»: наказ МОН України № 886 від 02.07.2020.

Інтерактивні дискусійні платформи:
 1. Платформа 1. Стратегічні перспективи розвитку вищої освіти: національний, європейський та глобальний контексти.
 2. Платформа 2. Професійна підготовка викладача вищої школи та менеджера освіти: традиції та інновації.
 3. Платформа 3. Підготовка фахівця для ХХІ століття: виклики та перспективи.
 4. Платформа 4. Формування трансверсальних компетентностей здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в умовах розвитку інноваційного освітнього середовища засобами дистанційного навчання.
Вартість. Участь - 100 грн.

четвер, 17 листопада 2022 р.

Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку

IІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку»

Місце проведення: Одеський національний морський університет.
Час проведення: 25-26 листопада 2022 р.
Реєстрація: до 22 листопада 2022 року.

Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським науковим видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожній тезі, включеній до збірника, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI).
Збірник тез буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва з багаторічним досвідом видання наукової книги «Liha-Pres» за посиланням.

Тематичні панелі:
 1. Мовна міжкультурна комунікація
 2. Міжкультурні історичні зв’язки
 3. Інформаційний простір і міжкультурна комунікація
 4. Міжкультурна комунікація студентів-іноземців у процесі фахової підготовки
 5. Міжкультурна комунікація у процесі євроінтеграції
Вартість. участь безкоштовна.

понеділок, 7 листопада 2022 р.

Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій

VXXVІ Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій» 

Місце проведення: Житомирський державний  університет імені Івана Франка.
Час проведення: 6-7 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 15 листопада 2022 року.

Статті будуть надруковані у «Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки» – безкоштовно (за умови подання українською та англійською мовами), у «Нових технологіях навчання» – вартість 700 грн (подання лише українською мовою) та у збірнику наукових праць – вартість 250 грн (подання українською мовою).  

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців.
 2. Реалізація компетентнісно орієнтованої парадигми підготовки майбутніх фахівців в освітньому середовищі ЗВО.
 3. Використання інноваційних платформ для комунікації учасників освітнього процесу.
 4. Інноваційні освітні практики як головний чинник гармонізації соціально-педагогічного середовища.
 5. Освіта впродовж життя – актуальна педагогічна парадигма
 6. Технології творчого розвитку сучасного фахівця на засадах акмеологічного підходу.
 7. Суспільна місія освіти в умовах дистанційного навчання.

Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (ІХ школа методичного досвіду)

Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
Час проведення: 22-23 листопада 2022 р.
Реєстрація: до 17 листопада 2022 року.

Матеріали (програма, сертифікати, збірка тез) в електронному вигляді буде розміщено протягом 30 днів після закінчення роботи конференції на сайті конференції

Напрями роботи конференції:
 1. Питання реалізації мистецької освіти у соціокультурному просторі ХХІ століття: сучасний європейський контекст
 2. Історичні аспекти становлення та розвитку мистецької підготовки майбутнього вчителя
 3. Психологічні засади мистецької підготовки майбутніх фахівців 4. Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду країн ЄС та України
 4. Мистецький аспект сучасного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
 5. Сучасна мистецька освіта і проблеми формування національної самосвідомості студентів
 6. Новітні технології та засоби навчання у мистецькій освіті: теорія та практика
Вартість. Безкоштовно.

понеділок, 17 жовтня 2022 р.

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті

XIV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 20 листопада - 1 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 26 листопада 2022 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, вчителі і викладачі закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, фахівці-практики, докторанти, аспіранти, студенти.
Передбачається публікація статей у збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки».

Напрями роботи конференції:
 1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1)
 2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2)
 3. Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3)
 4. Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика (Секція 4)
 5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 5)
 6. Актуальні проблеми освіти й технологій у середній та вищій школі (Секція 6)
 7. Особливості створення та використання систем автоматизованого проектування, робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 7)
Вартість. 60 грн. за сторінку + 50 грн (DOI)

вівторок, 4 жовтня 2022 р.

Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини

Всеукраїнська науково-практична конференція  «Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини»

Місце проведення: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 20-21 жовтня 2022 р.
Реєстрація: до 10 жовтня 2022 року.

За результатами роботи конференції учасники отримають сертифікати (6 годин). Матеріали конференції буде видано окремим збірником (у електронному та друкованому форматах).
Вимоги до  публікації фахової  статті на сайті збірника наукових праць «Засоби навчальної  та науково-дослідної роботи»  ХНПУ імені Г.С.Сковороди http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/sciencemeans

Напрями роботи конференції:
 1. Формування свідомого громадянина – патріота України на основі цінностей Української Хартії вільної людини в умовах війни.
 2. Формування ціннісних ставлень учнівської та студентської молоді в умовах суспільних та освітніх змін.
 3. Психолого-педагогічні аспекти педагогіки партнерства учасників освітнього процесу в контексті Української Хартії вільної людини.
 4. Освітні практики: впровадження Української Хартії вільної людини за результатами інноваційного освітнього експерименту регіонального рівня «Впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес».
Вартість. безкоштовно.

неділя, 25 вересня 2022 р.

Освітологічний дискурс

Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс»

Видавець: Київський університет імені Бориса Грінченка.
Галузь знань: Освіта / Педагогіка
Періодичність публікацій: 4 випуски на рік (лютий, червень, вересень, листопад) 

Проблематика: «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.

Фаховість: Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).

Вартість. 400 грн. за статтю.
ДокладноСАЙТ

середа, 27 липня 2022 р.

Педагогіка партнерства: реалії та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «Педагогіка партнерства: реалії та перспективи»

Місце проведення: Комунальний заклад «Кіровоградський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
Час проведення: 11-12 жовтня 2022 р.
Реєстрація: до 5 жовтня 2022 року.

Тези доповідей учасників увійдуть до збірника матеріалів конференції.
Учасники конференції отримають сертифікат, який буде надісланий разом зі збірником матеріалів конференції на зазначену у заявці електронну адресу. 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія становлення педагогіки партнерства
 2. Теоретичні засади педагогіки партнерства
 3. Корекційна освіта і педагогіка партнерства
 4. Інклюзивна освіта і педагогіка партнерства
 5. Психологічні аспекти педагогіки партнертства
 6. Виховна робота і педагогіка партнерства
 7. Позашкілля і педагогіка партнерства
 8. Дошкіллля і педагогіка парт нерства
 9. Управлінська діяльність і педагогіка партнерства
 10. .
Вартість. Ціну збірника буде оголошено пізніше.

понеділок, 6 червня 2022 р.

Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного стану

XІV Науково-практична онлайн-конференція «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного стану»

Місце проведення: Інститут обдарованої дитини НАПН України. ОНЛАЙН
Час проведення: 23-24 червня 2022 р.
Реєстрація: до 20 червня 2022 року.

До участі запрошуються: науковці Національної академії педагогічних наук України; викладачі ЗВО; представники департаментів та управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; адміністрація освітніх закладів, учителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги; аспіранти й магістранти; усі зацікавлені тематикою конференції.
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України lib.iitta.gov.ua та сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України iod.gov.ua

Напрями роботи конференції:
 • проєктування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників освітнього середовища
 • комплексна соціально-психолого-педагогічна діагностика обдарованості
 • моніторинг інтелектуального розвитку обдарованої особистості
 • науково-методичне забезпечення реалізації змісту спеціалізованої освіти наукового спрямування
 • підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти.
Вартість. безкоштовно.

четвер, 19 травня 2022 р.

І Всеукраїнські прокопенківські читання «Освіта збереже Україну»

І Всеукраїнські прокопенківські читання  «Освіта збереже Україну»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 10 червня 2022 року.
Реєстрація: до 1 червня 2022 року.

Матеріали педагогічних читань можуть бути представлені:
 • у виступі на пленарному засіданні (у сервісі Google Meet);
 • у публікації в електронному збірнику матеріалів (безкоштовно). 
Напрями роботи конференції:
 1. І. Ф. Прокопенко – особистість, громадянин, лідер, учитель, вчений, менеджер.
 2. Прокопенко і Сковорода – дві постаті, дві долі.
 3. Сучасні проблеми підготовки педагогічної еліти в Україні і світі.

середа, 18 травня 2022 р.

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті

XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 13-24 червня 2022 року.
Реєстрація: до 13 червня 2022 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, вчителі і викладачі закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, фахівці-практики, докторанти, аспіранти, студентів.
Форма проведення конференції – дистанційна (Google Meet).
Після отримання підтвердження про прийняття тез до друку на Вашу електронну пошту буде надіслано запрошення для участі у конференції.
За участь у конференції учасники отримають електронні: сертифікат, програму та збірник матеріалів.
Доповіді учасників конференції буде:
 • розміщено на Web-сторінці за адресою: https://www.cuspu.edu.ua/ua/;
 • представлено в програмі конференції;
 • розміщено у збірнику матеріалів конференції.

Напрями роботи конференції:
 • Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1)
 • Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2)
 • Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3)
 • Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика (Секція 4)
 • Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 5)
 • Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (Секція 6)
 • Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 7)

четвер, 21 квітня 2022 р.

Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі

IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет  імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 11-12 травня 2022 р.
Реєстрація: до 5 травня 2022 року.

Планується видання електронного збірника тез доповідей учасників конференції.
За бажанням учасників їх статті за матеріалами доповідей можуть бути опубліковані в збірнику наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя» фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. 
Усі учасники конференції одержують сертифікати. 

Напрями роботи конференції:
 1. Перспективи розвитку освіти в цифровому суспільстві.
 2. Інновації в освіті: теоретичні й методичні аспекти.
 3. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті.
 4. Новітні тенденції у природничо-математичній освіті.
 5. Актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку сучасного педагога.
 6. Академічна доброчесність в цифровому освітньому просторі.

Наука та освіта в дослідженнях молодих учених

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Дню науки, «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
Час проведення: 19 травня 2022 р.
Реєстрація: до 1 травня 2022 року.

Збірник буде опубліковано в електронному форматі та розміщено в електронному репозитарії ХНПУ імені Г.С. Сковороди http://dspace.hnpu.edu.ua/ не пізніше 1 червня. За результатами конференції учасникам будуть розіслані електронні сертифікати.

Напрями роботи конференції:
 1. Концепція успішної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання
 2. Освітологічні дискурси в підготовці майбутніх фахівців
 3. Сучасні тенденції розвитку природничих наук
 4. Математичні студії
 5. Психологія кар’єрного успіху молодого науковця
 6. Актуальні питання сучасної філологічної науки
 7. Інформаційні технології та інформаційна підтримка наукової діяльності
 8. Питання здоров’язбереження та впровадження здоров’язберігаючих технологій в освіті
 9. Роль молодого вченого в становленні корпоративної культури наукової спільноти
Вартість. безкоштовно.

Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі

Вузівська науково-теоретична інтернет-конференція для студентів та аспірантів, вчителів шкіл та викладачів, вихователів «Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди.
Час проведення: 9-10 червня 2022 р.
Реєстрація: до 20 травня 2022 року.

Запрошуємо Вас до участі у вузівській науково-теоретичній інтернет-конференції, ініціатором проведення якої є кафедра психологічної та педагогічної антропології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Конференція присвячена проблемам практичної психології в педагогіці, пошуку нових підходів у їх вирішенні. Вихід електронного варіанта збірника буде анонсовано на сайті ХНПУ імені Г.С.Сковороди, кафедра психологічної та педагогічної антропології. 

Напрями роботи конференції:
 • психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.);
 • сучасні реалії та перспективи розвитку освітнього процесу;
 • технологічні основи психології і педагогіки;
 • розвиток інклюзивної освіти. 
Вартість. безкоштовно.

Розвиток системи управління організацією

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток системи управління організацією»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 18-19 травня 2022 р.
Реєстрація: до 10 травня 2022 року.

Запрошуємо до участі в роботі конференції науковців, викладачів, працівників системи освіти, студентів і слухачів, випускників ІПОМ ХНПУ імені  Г. С. Сковороди. За матеріалами конференції буде видано збірник науково-методичних матеріалів.

Напрями роботи конференції:
 1. Професійний розвиток персоналу організації;
 2. Управління якістю виробництва й виробничого процесу;
 3. Інноваційні підходи до управління організацією.
Вартість. 350 грн.

Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
Час проведення: 18 травня 2022 р.
Реєстрація: до 1 травня 2022 року.

За матеріалами конференції буде укладено електронний збірник тез і розміщено на сайті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди в розділі «Наука» та надіслано кожному учасникові електронною поштою.

Напрями роботи конференції:
 1. Сучасні лінгвістичні студії.
 2. Сучасні літературознавчі студії.
 3. Сучасні методичні студії.
 4. Сучасні перекладознавчі студії.
Вартість. безкоштовно.

Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 7-8 червня 2022 р.
Реєстрація: до 1 червня 2022 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники ЗВО, здобувачі першого, другого та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, педагогічні працівники ЗЗСО. Форма участі - дистанційна.
За результатами роботи конференції учасники отримають безкоштовно в електронній формі програму, сертифікат учасника та збірник матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретико-методологічні засади мистецької освіти.
 2. Професійна підготовка фахівців мистецького профілю.
 3. Інноваційні технології в системі мистецького навчання і виховання.
 4. Реалізація дистанційного та змішаного навчання фахівців мистецького профілю.
 5. Загальна мистецька освіта в умовах сучасних викликів.

Актуальні проблеми освіти в Україні

ХIX всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми освіти в Україні»

Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка.
Час проведення: 10 травня 2022 р.
Реєстрація: до 2 травня 2022 року.

Надані Вами тези доповідей будуть опубліковані на веб-сторінці: http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/olimpiady-ta-konkursy/studentski-naukovi-konferentsiji

Напрями роботи конференції:
 • зарубіжний досвід реформування середньої і вищої школи: актуальність, перспективи застосування в Україні;
 • актуальність ідей видатних зарубіжних та вітчизняних педагогів для сучасної теорії і практики навчання, освіти і виховання;
 • сучасні технології, моделі організації навчання й виховання учнів та студентів;
 • досвід, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування, формування демократичного навчального середовища;
 • ціннісні орієнтації сучасної учнівської та студентської молоді, дослідження, аналіз шляхів формування;
 • учні (студенти) з особливими потребами: особливості навчання й виховання; стан і перспективи розвитку інклюзивної освіти за кордоном і в Україні;
 • культура взаємодії педагога з учнями (студентами) в середніх і вищих навчальних закладах;
 • специфіка педагогічної діяльності, педагогічна майстерність (учителя) викладача;
 • проблема професійної підготовки сучасних фахівців у системі вищої професійної освіти;
 • особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі;
 • виховання особистості молодої людини в сім’ї та родині: проблеми, особливості, форми, методи.
 • формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді.

Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика

Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика»,

Місце проведення: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Час проведення: 17 травня 2022 р.
Реєстрація: до 12 травня 2022 року.

За результатами конференції планується сформувати електронний збірник матеріалів, який через 10 днів після закінчення роботи буде представлений у PDF-форматі на головній сторінці за адресою: conference.pu.if.ua
За бажанням авторів матеріали можуть бути опубліковані у фаховому виданні категорії Б «Гірська школа Українських Карпат»:
Учасникам конференції оргкомітет може надіслати електронні сертифікати (за необхідності). 

Напрями роботи конференції:
 1. Науково-методологічні та історико-педагогічні засади дослідження освіти впродовж життя.
 2. Інформаційно-комунікаційне забезпечення розвитку освіти впродовж життя в Україні та зарубіжжі.
 3. Неформальна освіта як форма освіти впродовж життя.
 4. Психофізіологічні особливості, інноваційні моделі та технології організації освіти різних вікових і соціальних груп.
 5. Пріоритетні інтереси та мотивації безперервного навчання студентської молоді.
Вартість. безкоштовно.

понеділок, 21 лютого 2022 р.

Актуальні проблеми формування естетичної культури учнівської та студентської молоді в закладах освіти України

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми формування естетичної культури учнівської та студентської молоді в закладах освіти України"

Місце проведення: Криворізький державний педагогічний університет.
Час проведення: 29 березня 2022 р.
Реєстрація: до 28 березня 2022 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, діячі культури і мистецтва, майстри етнохудожньої творчості і дизайну, докторанти, аспіранти, магістранти і студенти. Форма участі – заочна.

Напрями роботи конференції:
 • Теоретико-методологічні засади формування естетичної культури учнівської та студентської молоді.
 • Соціокультурні та мистецтвознавчі аспекти формування естетичної культури учнівської та студентської молоді. 
 • Психолого-педагогічні умови формування естетичної культури учнівської та студентської молоді в закладах освіти України.
 • Інноваційний досвід та технології формування естетичної культури майбутніх фахівців в освітніх закладах педагогічного, мистецького, юридичного, економічного, аграрного та технологічного профілю
 • Збагачення естетичного досвіду учнів та студентів у процесі навчальної, наукової, позааудиторної та культуротворчої діяльності.
Вартість. Безкоштовно.

Актуальні проблеми збереження національноi ідентичності освітньої системи України в контексті євроінтеграційних процесiв

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми збереження національноi ідентичності освітньої системи України в контексті євроінтеграційних процесiв"

Місце проведення: Комунальний заклад вищоїi освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж iмeні Михайла Грушевського.
Час проведення: 21 квітня 2022 р. 10.00

До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладiв освіти (дистанційно). Публікація у збірнику наукових праць.

Напрями роботи конференції:
 1. Інноваційні технології у закладах вищої освіти: ефективність, реалії, проблеми.
 2. Науково-методичне забезпечення як основа успіху сучасного закладу освіти.
 3. Психолого-педагогічний супровід розвитку та становлення сучасного педагога.
 4. Особистісно-професійна компетентність освітян сучасності в умовах інноваційних змін в oсвітi.
 5. Морально-етичне виховання як основа сучасноi освітньої системи.
Докладно: Інформаційне повідомлення

неділя, 20 лютого 2022 р.

Актуальні проблеми філософії та соціології

Науково-практичний фаховий журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології»

Номер: № 34/2022.
Подання: до 11 березня 2022 року.
Сайтhttp://www.apfs.nuoua.od.ua/index.php/avtoram

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських, політичних та соціологічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 052 «Політологія», 054 «Соціологія») на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (Додаток 3).
Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

Фребелівська педагогіка в сучасній освіті: вимоги, тренди, перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Фребелівська педагогіка в сучасній освіті: вимоги, тренди, перспективи»

Місце проведення: Херсонський державний університет.
Час проведення: 30-31 березня 2022 р.
Реєстрація: до 1 березня 2022 року.

За бажанням учасника можлива публікація статті у таких наукових фахових виданнях Херсонського державного університету категорії «Б»: 
Напрями роботи конференції:
 1. Міжнародна партнерська взаємодія українських ЗВО. Ретроспективний аналіз соціально-педагогічних передумов феномену педагогічної взаємодії у вихованні.
 2. Використання фребелівських ідей в організації педагогічної взаємодії. 
 3. Сучасні технології організації взаємодії в родинах, які виховують дітей з особливими освітніми потребами.
 4. Використання ідей фребельпедагогіки для підвищення рівня мотивації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
 5. Використання ідей Ф.Фребеля в системі інклюзивного та спеціального навчання.
 6. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в контексті сучасного реформування освіти.
 7. Досвід використання фребельпедагогіки у сучасних ЗДО.
 8. Професійна підготовка майбутніх педагогів в моделі трисуб’єктної дидактики.
 9. Підвищення професійної компетентності майбутнього педагога засобами  ІКТ.
 10. Реалізація ідей фребельпедагогіки в сучасних державних стандартах.
Вартість. Оргвнесок - 300 грн. + 60 грн. за сторінку тез.

Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи»

Місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
Час проведення: 26-27 травня 2022 р.
Реєстрація: до 10 квітня 2022 року.
Сайтhttp://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/

Участь у конференції передбачає:
 • виступ на пленарному або секційному засіданні;
 • безкоштовну публікацію тез (від 2 до 5 сторінок) в електронному збірнику;
 • публікацію статті у фаховому друкованому виданні «ВІСНИК ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ», який включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020) – за кошти авторів.  
Напрями роботи конференції:
 1. Методологічні й теоретичні основи модернізації технологічної і професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства.
 2. Науково-методичне забезпечення технологічної і професійної освіти.
 3. Теоретичні й методичні засади підготовки викладачів професійної освіти.
 4. Реалізація технологічної освіти в контексті НУШ.
 5. Проблеми дуальної форми здобуття освіти.
 6. Професійний розвиток педагогічних працівників: сучасний стан і перспективи вдосконалення.

Мистецька спадщина Поділля в контексті українсько-польських зв’язків: історія, сучасна практика та перспективи розвитку

Міжнародна  науково-практична конференція «Мистецька спадщина Поділля в контексті українсько-польських зв’язків: історія, сучасна практика та перспективи розвитку»

Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.
Час проведення: 24-27 березня 2022 р.
Реєстрація: до 10 березня 2022 року.

Для участі у роботі конференції запрошуються викладачі закладів мистецької освіти, аспіранти, студенти. За матеріалами конференції буде опублікована збірка матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 • Секція І. Художній досвід України та Польщі в історичному, національному і регіональному вимірах. 
 • Секція ІІ. Українсько-польські взаємовпливи у музичному мистецтві: композиторська творчість і виконавство. Відродження «забутих імен» польських композиторів Поділля.
 • Секція ІІІ. Сучасна мистецька освіта на теренах України та Польщі: традиції,  інновації, шляхи інтеграції.
Вартість. 300 грн.

Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи розвитку

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи розвитку», присвяченій 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька

Місце проведення: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Час проведення: 16-17 червня 2022 р.
Реєстрація: до 1 травня 2022 року.

За матеріалами конференції буде видано колективну монографію «Сучасні мовознавчі студії: концепції, парадигми, стратегії розвитку». Її вихід заплановано до початку роботи наукового форуму. 

Напрями роботи конференції:
 1. Формально-граматичні параметри синтаксичних одиниць: проблеми типології, кваліфікації та історичного обґрунтування.
 2. Функційно-семантичний контекст синтаксичних одиниць.
 3. Комунікативний синтаксис і лінгвопрагматика.
 4. Категорійний синтаксис і новітні аспекти дослідження синтаксичних одиниць.
 5. Експресивний синтаксис і письменницький мовостиль.
 6. Діалектний синтаксис у контексті експлікації регіонального в мові.
 7. Синтаксис і дискурсивно-жанрові форми української мови.
 8. Філософські та соціокультурні аспекти синтаксичних досліджень.
 9. Синтаксична лінгвоперсонологія.
 10. Синтаксис у сучасній лінгводидактичній парадигмі.
Вартість. Оргвнесок - 200 грн., 60 грн. за сторінку монографії.

Наукове пізнання: методологія та технологія

Фаховий журнал з філософії «Наукове пізнання: методологія та технологія»

Видавник: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
Публікація: 23 травня 2022 р.
Подання: у № 1/2022 до 11 березня 2022 р.
Сайтhttp://np.pdpu.od.ua/index.php/vimogi-do-statej

Науковий журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія» є фаховим виданням (категорія «Б») на підставі Наказу МОН України № 886 від 02.07.2020 року (додаток № 4).. 

Напрями журналу:
 1. Філософія природи, світу і космосу;
 2. Філософія суспільства та суспільної історії;
 3. Філософія людини з її особливостями, здібностями і властивостями;
 4. Філософія духовної сфери або інтелектуальних процесів.
Вартість. 700 грн. до 12 сторінку + 40 грн. за кожну сторінку понад 12.

Національна ідентичність в мові і культурі

XV Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі»

Місце проведення: Національний авіаційний університет.
Час проведення: 6-7 квітня 2022 р.
Реєстрація: до 20 березня 2022 року.

Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету спільно  з Ahi Evran University (Turkey) запрошують  Вас  взяти  участь  у  роботі  XV  Міжнародної  конференції «НАЦІОНАЛЬНА  ІДЕНТИЧНІСТЬ  В  МОВІ  І  КУЛЬТУРІ», яка  відбудеться   06-07  квітня 2022 року в м. Києві за адресою: просп. Любомира Гузара, 1, корпус 8, к. 1102, кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики. 

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічна інтерпретація художнього тексту 
 2. Взаємодія національних мов сучасної Європи
 3. Тематика тілесного в подоланні культурних бар’єрів / Лінгвистична інтерпретація тематики тілесного
 4. Проблема національної ідентичності в контексті полілогу культур.
Вартість. 270 грн.

Інтенсифікація педагогічної освіти в глобальному університетському просторі: погляд у майбутнє

ІV Міжнародний конгрес «Інтенсифікація педагогічної освіти в глобальному університетському просторі: погляд у майбутнє», присвячений 205-річчю заснування Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Місце проведення: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» м. Одеса.
Час проведення: 19-22 жовтня 2022 р.
Реєстрація: до 1 жовтня 2022 року.

Учасники конгресу мають можливість за бажанням опублікувати результати своїх доповідей у вигляді статей у фахових журналах (група «Б») Університету Ушинського: «Наука і освіта», «Наукові вісники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (Педагогічні науки та Лінгвістичні науки)», «Наукове пізнання: методологія та технології», «Політикус», «Перспективи. Соціально-політичний журнал». Вимоги до публікацій розміщено на сайті: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/ або за покликанням https://pdpu.edu.ua/sferi-diyalnosti/naukova/universytetski-vydannia

Напрями роботи конференції:
 1. Платформа ректорів та ін. «Стратегічні та глобальні виклики в системі умов функціонування педагогічних ЗВО: реалії та перспективи».
 2. Платформа «Багатовекторні підходи до підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів у глобальному міжуніверситетському просторі».
 3. Конференція «Перспективні психолого-педагогічні концепції, моделі, технології в системі інтенсифікації навчально-професійної підготовки вчителів».
 4. Симпозіум «Підготовка майбутніх учителів до взаємодії з учнями в цифровому просторі».
 5. Конференція «Психолого-педагогічний супровід інтенсифікації підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти».
 6. Конференція «Досвід, проблеми та перспективи умов інтенсифікації в системі підготовки майбутніх вчителів початкової школи».
 7. Конференція «Сучасні підходи до модернізації системи підготовки майбутніх педагогів у галузі мистецької освіти».
 8. Конференція «Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти».
 9. Конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців із фізичної культури та спорту».
 10. Конференція «Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи».
 11. Симпозіум «Перспективні технології та практики фахової підготовки психологів для системи освіти».
 12. Конференція «Історичне краєзнавство: дослідження, презентація, викладання в системі університетської педагогічної освіти».
 13. Платформа «Професійно-орієнтована підготовка майбутніх учителів та перекладачів китайської мови в полікультурному просторі».
 14. Конференція «Адаптаційні можливості дітей та учнівської молоді».
 15. Конференція «Соціально-гуманітарні, політико-правові та управлінські умови підготовки кадрів для системи освіти».
 16. Тренінг «Цифрові технології в роботі з джерелами інформації в підготовці майбутніх учителів».

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку

Збірник категорії «Б» «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»

Планується випуск фахових науково-метричних збірників категорії «Б», «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» серій «Мистецтвознавство» та «Культурологія» на травень місяць.
Вимоги до оформлення: сайт

Академічні студії. Серія: Гуманітарні науки

Збірник наукових праць «Академічні студії. Серія: Гуманітарні науки»

Сайт: http://academstudies.volyn.ua/index.php/humanities/avtoram
Реєстрація: Для публікації статті у № 1 за 2022 рік до 4 березня 2022 року (включно).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3). Спеціальність: 035 – філологічні науки.
До друку приймаються статті, написані українською, російською, англійською, німецькою, польською, іспанською, французькою або болгарською мовами, які раніше не публікувалися і не були передані на розгляд для публікації в інші видання (зокрема й електронні). 

Напрями досліджень:
 • українська мова та література;
 • слов’янські мови та літератури;
 • класичні мови та літератури;
 • германські мови та літератури;
 • романські мови та літератури;
 • фольклористика;
 • прикладна лінгвістика.
Вартість. 800 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 грн.

четвер, 20 січня 2022 р.

Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках»
(до 120-річчя від дня народження Жака Лакана)

Місце проведення: Конгрес-Центр Тинецького Бенедиктинського абатства, Музей сучасного мистецтва МОСАК (м. Краків, Польща).
Час проведення: 21-23 березня 2022 р.
Реєстрація: до 15 березня 2022 року.

У рамках Конференції буде проведена ТВОРЧО-ПРИКЛАДНА МАЙСТЕРНЯ „Новітні методи досліджень та практичної роботи в гуманітарних науках” та Open-Space-Session «Інтер-культуральність 3.0».
За матеріалами заходів Асамблеї планується підготовка та видання 2-х збірників:
1 - фахового збірника наукових праць, що включений до реєстру МОН (ВАК) України з педагогічних, психологічних та філософських наук.
2 – міжнародного наукометричного фахового видання “European Humanities Studies: State and Society” (Copernicus International, Biblioteka Narodova (Polska) та ін.), завершення нострифікації в SCOPUS). 

Напрями роботи конференції:
 1. Жак Лакан та його вплив на розвиток культури і гуманітарних наук
 2. Філософські, психологічні та культурологічні аспекти творчості Жака Лакана
 3. Гуманітарні науки у ХХІ столітті: проблеми емпіричних досліджень
 4. Проблеми освіти у сучасному світі: інтеграція, ідентифікація, синтез
 5. Проблема методу в психології, педагогіці та гуманітарних науках: теоретичний та історичний аспекти
 6. Емпіричний фундамент психодіагностики: проблема ефективності тестів
 7. Соціально-психологічний експеримент: антиномії емпіричності та етичності
 8. Перспективи тренінгового методу в психології та соціальній роботі
 9. Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій.
Вартість. 85 грн. за сторінку. Вартість примірника – 20 євро. Всі тексти подаються у якісному перекладі (виключно). Переклад тексту статті на англійську або польську мову (за потребою) – 100-120 грн. за стор. (залежно від складності тексту). Підготовка анотації польською мовою (за потребою) – 210 грн.
Організаційний внесок складає (спеціальні умови для учасників від України): 100 євро (для учасників Краківського етапу Асамблеї – участь в 1-му конференційному заході), 150 євро (участь у 2-х заходах) та 250 євро (участь у науково-педагогічному стажуванні). При заочній участі сплачується оргвнесок у розмірі 50 євро (50%) для забезпечення редакційно-експертних витрат. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Випуск № 85, 2022.
Прийом матеріалів: до 11 лютого 2022 р.
Розміщення електронної версії на сайті після 15 квітня 2022 р.
Розсилка друкованих примірників після 29 квітня 2022 р.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи включено до переліку наукових фахових видань (категорія «Б») із педагогічних наук та соціальної роботи (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 2 липня 2020 р., додаток 4).

Категорія Б з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта), з соціальної роботи (231 – Соціальна робота).
Вартість. 1100 грн. за статтю обсягом до 12 сторінок, додатково сплачується 50 грн. за кожну додаткову сторінку статті.