середу, 28 березня 2018 р.

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Назва фахового видання: Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії.
Галузь: філософські науки, політичні науки.
Випуск: № 17 (2018).
Термін подачі: до 20 квітня 2018 року.

У збірнику можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (філософські науки, політичні науки) на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 153 від 14.02.2014 року.
«Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії» внесено до переліку українських наукових видань, які визнані базовими за секцією «Соціально-історичні науки», згідно з рішенням засідання Наукової ради Міністерства освіти і науки України від 26.04.2017 року.


ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЗБІРНИКА
Філософські науки

 • онтологія, гносеологія, феноменологія; 
 • діалектика і методологія пізнання; 
 • соціальна філософія та філософія історії; 
 • філософська антропологія, філософія культури; 
 • історія філософії; 
 • логіка; 
 • етика; 
 • естетика; 
 • філософія науки; 
 • філософія освіти; 
 • релігієзнавство; 
 • українознавство; 
 • богослов’я.
Політичні науки
 • теорія та історія політичної науки; 
 • політичні інститути та процеси; 
 • політична культура та ідеологія; 
 • політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; 
 • етнополітологія та етнодержавознавство.
Вартість. 550 грн. за публікацію (до 12 сторінок) + 40 грн. за кожну додаткову сторінку.

Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін

Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін»

Місце проведення: кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання СумДПУ імені А. С. Макаренка.
Час проведення: 26 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 20 квітня 2018 року.

Після завершення конференції кожен її учасник отримає електронну версію збірника наукових статей і електронний сертифікат на зазначену в заявці адресу електронної пошти.

Напрями роботи конференції:
 1. Мовний естетичний ідеал крізь призму сучасних концепцій.
 2. Література як чинник формування мовного естетичного ідеалу.
 3. Авторський ідіостиль навчальної книги як зразок елітної мовленнєвої культури.
 4. Формування культуромовної особистості іноземних студентів у процесі засвоєння гуманітарних дисциплін.
 5. Актуальні проблеми романо-германського мовознавства і методики викладання іноземних мов.
 6. Інформаційно-комунікативні технології як засіб формування мовного естетичного ідеалу.
Вартість: Оргвнесок - 100 грн.

Наукові журнали: створення, просування, оцінка

Науковий семінар «Наукові журнали: створення, просування, оцінка»

Місце проведення: Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро).
Час проведення: 18 травня 2018 р.

Актуальність тематики семінару пов’язана з тим, що сьогодні в усіх навчальних закладах і наукових установах створено власні академічні видання. Але не більше десяти відсотків з них індексуються у таких визнаних наукометричних базах як Scopus або WebofScienceCoreCollection (WoS). Певним кроком на шляху вирішення проблеми є новий Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, прийнятий МОН України. При цьому постійно виникають питання: яким має бути сучасний науковий журнал; які вимоги висуваються до видання, щоб бути включеним до наукометричних баз; необхідність фахового рецензування; залучення провідних науковців, практиків; питання авторського права тощо. Тому метою проведення семінару надання практичної допомоги засновникам, видавцям і редакторам щодо розвитку вітчизняних наукових журналів.  

Напрями роботи семінару:
 • практика роботи академічних журналів в Україні; 
 • перспективи вітчизняних видань, орієнтири і рекомендації щодо їхнього розвитку; 
 • причини невідповідності вітчизняних журналів вимогам провідних наукометричних баз; 
 • методологія розрахунку Індексу відповідності журналу міжнародним практикам та результати його апробації; 
 • рекомендації авторам статей щодо вибору журналу для їх опублікування.
Вартість. безкоштовно.

понеділок, 26 березня 2018 р.

Інформаційні технології в освіті та науці

Х Ввсеукраїнська науково-практична конференція  «Іінформаційні технології в освіті та науці»

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 14-15 червня 2018 р.
Реєстрація: до 25 травня 2018 року.

Матеріали, подані на конференцію, можуть бути опубліковані за вибором автора у:
 • збірці тез доповідей “Інформаційні технології в освіті та науці”;
 • у науковому електронному наукометричному журналі „Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” (індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus International);
 • у фаховому науковому виданні „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”.

Напрями роботи конференції:
 1. Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 3. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
 4. Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі.
 5. Проблеми професійної підготовки ІТ-фахівців. 
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
Вартість. 60 грн. (оргвнесок); 25 грн. за сторінку.

Iнформацiйно-комп'ютерні технології 2018

ІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Iнформацiйно-комп'ютерні технології 2018"

Місце проведення: Житомирський державний технологічний університет.
Час проведення: 20 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 1 квітня 2018 року.

Тези рецензуються Програмним комітетом, який приймає рішення про включення доповіді в Програму конференції. Результати рецензії направляються авторам (організаціям). До початку конференції буде видано збірник наукових праць конференції.

Напрями роботи конференції:
Секція 1. Інформаційно-комп’ютерні технології
Секція 2. Математичне і комп’ютерне моделювання процесів і систем.
Секція 3. Системи керування та автоматизація. Приладобудування.
Секція 4. Методи та засоби цифрової обробки інформації в системах керування.
Секція 5. Біотехнічні та медичні апарати, системи та технології.
Секція 6. Радiотехнiка та телекомунікації.
Секція 7. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті.

Вартість. 30 грн. (електронна версія); 150 грн. (друкована версія).

MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle

Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

Місце проведення: Київський національний університет будівництва і архітектури.
Час проведення: 25-26 травня 2018 р.
Реєстрація: тези доповідей - до 16 квітня; повні тексти - до 13 травня 2018 р.

Напрями роботи конференції:
 1. секція: Досвід впровадження і використання системи Moodle у дистанційному навчанні та мережній підтримці навчального процесу База даних
 2. секція: Розвиток системи Moodle. Створення і використання нових модулів Moodle, інтеграція Moodle з іншими програмними засобами База даних
 3. секція: Організаційні, педагогічні та методичні проблеми використання системи управління навчанням Moodle.
Вартість. безкоштовно.

вівторок, 20 березня 2018 р.

Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи»

Місце проведення: Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Час проведення: 25-26 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 10 квітня 2018 року.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику до початку конференції. Усі учасники отримають сертифікати

Напрями роботи конференції:
 • актуальні проблеми дошкільної освіти;
 • теоретичні та методичні засади підготовки дітей до школи;
 • актуальні проблеми початкової освіти;
 • наступність і перспективність навчально-виховної роботи в ЗДО і ЗОШ;
 • проблеми підготовки майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти у ВНЗ.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн. та 25 грн. за сторінку.

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві

Назва видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві.
Сайт для реєстраціїhttp://sport.eenu.edu.ua

Тематичні напрями:
 1. Історичні, філософські, правові й кадрові проблеми фізичної культури та спорту.
 2. Технології навчання фізичної культури.
 3. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
 4. Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація.
 5. Олімпійський і професійний спорт.

Фізична активність і якість життя людини

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична активність і якість життя людини»

Місце проведення: на базі табору практик «Гарт» (с. Світязь, Шацький р-н., Волинська обл.).
Час проведення: 22-24 травня 2018 р.
Реєстрація: до 1 квітня 2018 року.

За результатами семінару всі учасники отримають міжнародний двомовний сертифікат про професійну підготовку інструктора скандинавської ходьби, який дозволяє навчати і проводити заняття зі скандинавської ходьби як в Україні так і за її межами. Сертифікат також засвідчує підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, тренерів, фітнес-інструкторів.
Статті будуть друкуватися у журналах «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» http://sport.eenu.edu.ua (Україна); «Physical Activity Review» http://www.physactiv.ajd.czest.pl (Польща) і «Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna» http://www.wp.ajd.czest.pl/kultura-fizyczna (Польща). Вимоги до статей (керівництво для авторів) подано на сайтах журналів.

Напрями роботи конференції:
 1. Генезис понять «фізична активність», «якість життя» людини.
 2. Компоненти якості життя людини.
 3. Фізична активність і здоров’я.
 4. Фізична активність в способі життя людини.
 5. Програми фізичної активності.
 6. Фізична активність як чинник якості життя людини.
 7. Фізична активність у фізичній реабілітації та соціальній адаптації.
Вартість. Оргвнесок (проживання, харчування) - 1250 грн. Друк статті - 1000 грн

«Nordic Walking» (Скандинавська ходьба)

Міжнародний семінар-тренінг «Nordic Walking» (Скандинавська ходьба)
В межах роботи ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична активність і якість життя людини» буде проведено Міжнародний семінар-тренінг «Nordic Walking» (Скандинавська ходьба), організований Міжнародною федерацією з «Nordic Walking»

Місце проведення: база табору практик «Гарт» (с. Світязь, Шацький р-н., Волинська обл., Україна).
Час проведення: 22-24 травня 2018 р.
Реєстрація: до 1 квітня 2018 року.

За результатами семінару всі учасники отримають міжнародний двомовний сертифікат про професійну підготовку інструктора скандинавської ходьби, який дозволяє навчати і проводити заняття зі скандинавської ходьби як в Україні так і за її межами. Сертифікат також засвідчує підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, тренерів, фітнес-інструкторів.

Вартість. Оргвнесок 1250 грн. Навчання та сертифікат - 90 доларів.

понеділок, 19 березня 2018 р.

Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів

V міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів»

Час проведення: 30 березня 2018 р.
Реєстрація: до 30 березня 2018 року.

Метою проведення науково-практичної конференції є розгляд актуальних наукових проблем та перспектив їх вирішення, обмін досвідом, науковими і практичними досягненнями між студентами, науковцями та практичними працівниками різних країн.

Напрями роботи конференції:
 1. Технічні науки
 2. Природничі науки
 3. Інформаційні технології
 4. Історичні науки
 5. Філософські науки
 6. Філологічні науки
 7. Юридичні науки
 8. Економічні науки
 9. Психологічні науки
 10. Педагогічні науки
 11. Соціологічні науки
 12. Політичні науки.
Вартість. 120 грн.

Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології"

Місце проведення: Інститут педагогіки НАПН України.
Час проведення: 16 травня 2018 р.
Реєстрація: до 15 квітня 2018 року.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології» та розміщені на сайті Інституту педагогіки НАПН.

Напрями роботи конференції:
 1. Освітня політика незалежної України у галузі диференціації й індивідуалізації навчання школярів;
 2. Шляхи та інноваційні технології втілення диференційованого підходу до учнів в українській шкільній освіті (останні десятиліття); 
 3. Напрями розвитку теоретичних ідеї, пов’язаних з реалізацією диференційованого підходу до навчального процесу у загальноосвітній школі;
 4. Закономірності і суперечності реалізації різних форм диференційованого підходу до організації навчання школярів (1991-2017 рр.).
Вартість. Оргвнесок - 180 грн. (очна); 150 грн. (заочна).

неділю, 18 березня 2018 р.

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Назва фахового видання: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Галузь: Філологічні науки (літературознавство).
Випуск: № 1 (21), квітень 2018.
Термін подачі: до 15 квітня 2018 року.

Внесено до Переліку фахових видань України галузі «Філологічні науки». Наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528).

Вартість40 грн за сторінку.

Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні

V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні"

Місце проведення: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
Час проведення: 12 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 6 квітня 2018 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів.

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретичні та організаційно-правові аспекти модернізації публічного управління;
 2. Проблеми розвитку та перспективи реформування системи місцевого самоврядування;
 3. Забезпечення підвищення кваліфікації кадрів та формування лідерства на державній службі;
 4. Фінансово-економічні аспекти розвитку держави.
Вартість. Оргвнесок 140 грн.

Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.

Міжнародна науково-практична конференція «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»

Місце проведення: Київська наукова суспільнознавча організація.
Час проведення: 6-7 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 3 квітня 2018 року.

За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів конференції.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні проблеми історичних наук (історія України, всесвітня історія, історіографія, археологія, антропологія, джерелознавство, етнологія);
 2. Актуальні проблеми соціології (теорія та історія соціології, методологія та методи соціологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, спеціальні та галузеві соціології);
 3. Актуальні проблеми філософії (історія філософії, соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури, онтологія, гносеологія, феноменологія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, богослов'я);
 4. Актуальні проблеми політології (теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).
Вартість. Оргвнесок 120 грн.

Стихія політики

Третій Південноукраїнський конвент Міжнародної асоціації студентів політичної науки «Стихія політики»

Місце проведення: Національний університет «Одеська юридична академія».
Час проведення: 6-7 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 3 квітня 2018 року.

Усі учасники конференції отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника. 

Напрями роботи конференції:
 1. Політична теорія та методологія
 2. Український політичний процес: минуле та сучасність
 3. Уроки світової політики та міжнародних відносин: 1916-2018 рр.
 4. Публічна політика та адміністрування
 5. Філософські проблеми політики, права і моралі
 6. Політична соціологія 
Вартість. Оргвнесок 230 грн.

пʼятницю, 16 березня 2018 р.

Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики

Фахове видання
Випуск “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики” збірника наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”

Назва фахового видання: Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова.
Випуск: № 30 (40) 16 серії “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”
Термін подачі: до 15 квітня 2018 року.

Збірник наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”, переатестований у 2015 р. і затверджений ВАК України як фахове видання з педагогічних наук (Бюлетень ВАК України, 1999, № 5; 2004, № 8; 2010, № 5; Додаток 8 до наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015).

Тематичні напрями:
 1. Теоретико-методологічні засади педагогічної творчості, майстерності, професіоналізму освітянських кадрів.
 2. Творчий учитель-професіонал в історії педагогічної думки.
 3. Шляхи і засоби професійно-особистісного зростання фахівців освітньо-виховної сфери у процесі професійної підготовки та перепідготовки.
 4. Професійно-творча самореалізація педагога у сучасній навчально-виховній практиці.
Вартість25 грн за надсилання та 50 грн. за сторінку тексту.

середу, 14 березня 2018 р.

Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції

XXІ Всеукраїнська  науково-практична конференція "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції"

Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Європейський   університет.
Час проведення: 24 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 10 квітня 2018 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Загальні проблеми освіти.
 2. Психологія.
 3. Проблеми початкової, загальної середньої освіти та виховання.
 4. Проблеми дошкільної освіти та виховання.
 5. Теоретична економіка в Україні та світі (світова економіка, макро-, мікроекономіка)
 6. Дослідження розвитку ринку, регулюючих та управлінських систем (фінанси, облік, аудит, менеджмент, маркетинг, реклама та дизайн).
 7. Правознавство та безпекознавство.
 8. Інформаційні та виробничі технології.  Інноваційні технології навчання.
 9. Фізико-математичні дослідження.
 10. Біологія, екологія, географія, хімія.
 11. Література та мовознавство.
 12. Філософські та історико-політичні дослідження.
Вартість. Оргвнесок - 120 грн.

Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти

Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти»

Місце проведення: Університет митної справи та фінансів (м.Дніпро).
Час проведення: 20 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 27 березня 2018 року.

Бажаючі можуть опублікувати статті у наукових виданнях Університету: «Науковий погляд: економiка та управлiння», «Системи та технології», «Публічне управління та митне адміністрування», «Правова позиція», які включені до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів.

Напрями роботи конференції:
 1. Секція 1. Публічне управління в освітньому та науковому просторі в контексті інтеграційних процесів.
 2. Секція 2. Фінансово-економічні відносини у сфері вищої освіти в умовах автономії вищих навчальних закладав.
 3. Секція 3. Міжнародний досвід управління та менеджменту в системі вищої освіти.
 4. Секція 4. Інформаційні технології в системі вищої освіти: стан та перспективи розвитку.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн.

вівторок, 13 березня 2018 р.

Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання»

Місце проведенняНаціональний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
Час проведення: 19-20 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 31 березня 2018 року.

Тези конференції будуть надруковані в електронній версії збірника в форматі PDF; для бажаючих отримати друковану версію збірник буде роздрукований за додаткові кошти (прохання повідомити заздалегідь). 

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні питання досліджень у галузі природничо-математичних наук.
 2. Методичні аспекти  підготовки фахівців природничо-математичних дисциплін.
 3. Історія та методологія природничо-математичних наук.
Вартість. Оргвнесок 40 грн.

Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2018

Всеукраїнська науково-практична конференція «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2018», присвячена 100-річчю від дня народження колишнього ректора Університету професора В.М. Костарчука
Пропонується тематика роботи за проблемою «Актуалізація фізичної освіти в контексті державної програми «Нова українська школа»

Місце проведення: на базі кафедри фізики та астрономії за співробітництва з кафедрою математики та економіки Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.
Час проведення: 26-28 червня 2018 р.
Реєстрація: до 25 травня 2018 року.

До участі в обговоренні проблем визначеної тематики запрошуються вчителі, пошукувачі, працівники науково-дослідних установ і закладів вищої освіти та всі, кого хвилює проблема.

Вартість. 40 грн. за сторінку тез, 400 грн за публікацію у фаховому виданні.

понеділок, 12 березня 2018 р.

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті

VІ-а Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 19-20 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 10 квітня 2018 року.

Доповіді учасників конференції буде розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.kspu.kr.ua; надруковано у збірнику тез. Статті обсягом 10-12 сторінок, оформлені належним чином (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.), будуть надруковані в збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти», який внесено до переліку наукових фахових видань України

Напрями роботи конференції:
 1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.
 2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти.
 3. Застосування інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.
 4. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів в процесі навчання.
 5. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.
Вартість. 30 грн. за сторінку.